عورش هب راک 01

رود هار زا لرتنك ميظنت¦ ¦

.دینک میظنت نویزیولت لرتنک یارب ار چنیا 3 هزادنا هب LCD Touch Control شور هس هب دیناوت یم

)زمرق نودام( IR ، درادناتسا رود هار زا لرتنک کی ناونع هب

یارب هکنیا زا ریغ هب ،دنک یم راک درادناتسا یا همکد رود هار زا لرتنک هک دنک یم راک روطنامه IR رود هار زا لرتنک کی ناونع هب LCD Touch Control زا لرتنک ناونع هب Touch Control زا هدافتسا .دینک یم سمل ار LCD هحفص یور رب یسمل یاه هناشن و اهدامن ،اه همکد ندرشف یاج هب نویزیولت لرتنک یم هضرع امش هب ار رود هار زا لرتنک یاه یگژیو و اهدرکلمع رتشیب هب یسرتسد و درادن درادناتسا رود هار زا لرتنک زا یرتشیب میظنت هب زاین IR رود هار

.دنک

Wi-Fi ،هتفای دادتما هلصاف رود هار زا لرتنک ناونع هب

ییویدار یاه جوم زا نوچ و هدرک هئارا ار IR تلاح یاه یگژیو و اهدرکلمع همه ،Wi-Fi ،هتفای دادتما هلصاف رود هار زا لرتنک ناونع هب Touch Control عناوم تشپ زا یتح و رترود رایسب هلصاف زا ار نویزیولت ات دهد یم ناکما امش هب ،دنک یم هدافتسا نویزیولت لرتنک یارب زمرق نودام یاه جوم یاج هب Wi-Fi تسا نویزیولت هحفص یور رب هک ییاوتحم ای همانرب دهد یم ناکما امش هب هک دنک یم هئارا ار هناگود شیامن درکلمع هب یسرتسد امش هب نینچمه .دینک لرتنک

.نداد هیلوا رادقم هرابود لماش لاامتحاً ؛دراد زاین یفاضا میظنت هلحرم دنچ هب Wi-Fi ،رود هلصاف تلاح .دینک اشامت Touch Control زا LCD هحفص رد ار USB یاه هاگرد زا یکی هب )WIS10ABGN ای WIS09ABGN، WIS09ABGN2( ار Samsung میس یب LAN روتپادآ هک تسا مزلا نینچمه

.دینک لصو نویزیولت

Wi-Fi ،هکبش رود هار زا لرتنک ناونع هب

وهدرک هضرع امش هب ار هتفای دادتما هلصاف یاه تلاح و IR یاه یگژیو و اهدرکلمع همه ،Wi-Fi ،هکبش رود هار زا لرتنک ناونع هب Touch Control

رب ناتریویپماک زا ریوصت و ملیف ،یقیسوم یاه لیاف هب ات دهد یم ناکما امش هب هک دهد یم رارق امش رایتخا رد ار یا هناسردنچ درکلمع هب یسرتسد نینچمه

.دینک دول ناد تنرتنیا زا ًامیقتسم ار دوخ Touch Control رازفا مرن یاهاقترا دیناوت یم نینچمه .دینک اشامت ار اهنآ ای دیهد شوگ نویزیولت هحفص یور

میس یب رتار و راک لاح رد یلحم هقطنم هکبش هب Wi-Fi هکبش تلاح زا هدافتسا یارب نیارب هولاع .دراد زاین میظنت لحارم دادعت نیرتشیب هب Wi-Fi هکبش تلاح یاه هاگرد زا یکی هب )WIS10ABGN ای WIS09ABGN، WIS09ABGN2( ار Samsung میس یب LAN روتپادآ هک تسا مزلا نینچمه .دیراد زاین دیناوت یم .دینک بصن ناترتویپماک یور ار Samsung یکارتشا رتویپماک تیریدم یتسیاب ،یا هناسردنچ درکلمع زا هدافتسا یارب .دینک لصو نویزیولت USB

.دینک دول ناد http://www.samsung.com زا ار یکارتشا رتویپماک تیریدم

 

هكبش یرارقرب¦ ¦

 

.دینک رارقرب یچنیا 3 رود هار زا لرتنک یارب ار میس یب هکبش کی دیناوت یم

Press the PBC button on the

PBC (WPS) زا هدافتسا اب لاصتا هوحن

:دینک لابند ار لحارم نیا ،دراد PBC (WPS) همکد کی نادرگریسم رگا

access point within 120

seconds.

.LAN هب نويزيولت لاصتا

.1

Remaining Time : 112

.دینک سمل ار رود هار زا تامیظنت تامیظنت یور تامدخ هحفص رد

.2

Stop

.دینک سمل ار هکبش

.3

 

.دینک سمل ار PBC(WPS)

.4

.دیهد راشف هاگتسد یور ندرک لصو یارب ار PBC همکد ،دش نایامن .دیهد راشف یسرتسد هطقن رد هیناث 120 فرظ رد ار PBC همکد ماغیپ رگا

.5

.دینک هعجارم دوش یم لصو هک یهاگتسد میس یب هکبش تامیظنت یامنهار هچرتفد هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب% %

 

.دوش یم دیدپان راکدوخ روط هب ماغیپ هبعج تقونآ ،دش لصتم نویزیولت هب حیحص روط هب ماغیپ هبعج رد شرامش عورش زا دعب هاگتسد رگا

.6

 

.دینک ناحتما هرابود هقیقد 2 زا دعب ًافطل ،درکن راک لاصتا رگا% %

 

هکبش هب لاصتا

Network

Select a network.

Auto Configuration

Unsecured

Secured

Unsecured

Secured

PBC(WPS)

9يسراف

 

:دینک لابند ار ریز لحارم ،میس یب لاصتا راکدوخ میظنت یارب

.دینک لابند "PBC (WPS) زا هدافتسا اب لاصتا هوحن" دنیارف رد ار 3 ات 1 لحارم

.1

اه هکبش تسرهف هرابود ندرک زاب یارب ار

،درک ادیپ تسرهف رد ناوت یمن ار رظن دروم هکبش رگا% %

 

 

.دینک باختنا

 

هکبش هب )هریغ و یصاصتخا ،ینمیا دیلک ،نیپ( هکبش یارب یراذگدک شور زا هدافتسا اب و هدرک باختنا ار هکبش کی

.2

 

.دینک لصتم

 

.دینک ارجا هکبش شیامزآ یارجا یارب ار شیامزآ ،دش مامت هکبش لاصتا هکیماگنه

.3

ار DNS رورس و یدورو هزاورد ،هکبشریز کسام ،IP سردآ راکدوخ روط هب AP ،راکدوخ IP یارب% %

 

 

.دنک یم فیرعت

 

ویدورو هزاورد ،هکبشریز کسام ،IP سردآ و هدرک باختنا ار شیاریو دیناوت یم ،یتسد IP یارب% %

.دینک دراو ار DNS رورس

.دینک هعلاطم ار Touch Control ناربراک یامنهار هچرتفد ًافطل ،Touch Control لماک تاروتسد یارب%%

[UC9000]BN68-03034D-01Fer.indb 9

 

 

2010-05-31 �� 3:39:24