Vendosja e baterive (Madhësia e baterisë: AAA)

Përputhni polaritetin e baterive te simbolet në folenë e baterive.

￿

￿

￿

SHËNIM

−− Përdoreni telekomandën brenda 7 metrash nga televizori.

−− Ndriçimi i fortë mund të ndikojë në performancën e telekomandës. Shmangni përdorimin e saj pranë dritave të veçanta fluoreshente dhe tabelave prej neoni.

−− Ngjyra dhe forma mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Ndezja e televizorit

Ndezja e televizorit me anë të butonit Pnë telekomandë ose në panelin e televizorit. Ngjyra dhe forma e produktit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Pulti i televizorit, buton i ngjashëm me një levë të vogël në pjesën e pasme djathtas televizorit, mundëson komandimin e televizorit pa telekomandë.

Menyja e funksioneve

m R

P

Pulti i televizorit

Figura vizatohet duke qëndruar përballë anës së përparme të televizorit.

Sensori i telekomandës

Shqip - 6

[UF6200-XH]BN68-04879F-04L16.indb 6

 

 

2013-11-13 ￿￿ 3:19:58