veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding ter referentie.

Omdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrij ving in deze handleiding.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelij k letsel bestaat.

WAARSCHUWING

Geeft aan dat er risico op lichamelij k letsel of materiële schade bestaat.

LET OP

OVERIGE SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

Geeft aan dat u iets NIET moet doen.

Geeft aan dat u bepaalde instructies moet opvolgen.

Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.

• Deze stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelij k gebruik. WAARSCHUWING Zuig met deze stofzuiger geen bouwafval en puin op.

Maak de fi lters regelmatig schoon om te voorkomen dat zich hierin fi jn stof ophoopt. Gebruik deze stofzuiger niet zonder een van de fi lters.

Als u zich hier niet aan houdt, kan dit schade aan interne onderdelen veroorzaken en kan uw garantie ongeldig worden.

Opmerkingen over het energielabel

De opgegeven energie-effi ciëntieklasse en reinigingsklasse voor tapijt kunnen worden bereikt met de meegeleverde "Ecoborstel voor tapijt".

Wanneer de harde vloer verbindingen of naden heeft, gebruikt u de meegeleverde "Ecoborstel voor harde vloeren". Deze borstel is zodanig ontworpen dat wordt voldaan aan de energie-effi ciëntie- en prestatieklasse voor harde vloeren met verbindingen of naden.

De waarden op het energielabel zijn bepaald aan de hand van het beschreven meetproces (overeenkomstig EN60312 - 1).

Ecoborstel voor harde

vloeren

Ecoborstel voor tapijt

02_ veiligheidsinformatie