8

Fer Latitude Inter 019519 ok 18/06/01 11:53 Page 1 (1,1)

019519 - 22/01

Latitude 30

4.

3.

2.

5.

6.

1.

8 .

 

 

 

 

 

 

7 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

 

Dansk

 

 

 

 

 

1.

PTFE non-stick soleplate

1.

PTFE-belagt strygesål

2.

Burst of Steam button

 

2.

Knap til dampskud

3.

Water tank filler cap

 

3.

Låg til vandpåfyldning

4.

Handle water tank

 

4.

Håndtagsvandbeholder

5.

Steam control

 

5.

Dampknap

6.

Thermostat control

 

6.

Termostat knap

7.

Handle unlocking button

 

7.

Knap til at løfte eller lægge

8.

Voltage selector

 

 

håndtaget ned

 

 

 

 

8.

Knap til valg af spænding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch

 

Swedish

1.

Sohle mit Antihaft-Beschichtung

1.

Stryksula av PTFE-typ

2.

Extra-Dampfstoß-Taste

2.

Knapp för Super Pressing

3.

Verschluß des Wassertanks

3.

Öppning av vattentanken

4.

Wassertank im Griff

4.

Handtag med vattentank

5.

Dampfmengenregler

5.

Reglage för ånga

6.

Thermostat zum Regeln der

6.

Termostat

 

Temperatur

7.

Knapp för att låsa upp handtaget

7.

Verriegelungsknopf für den Griff

8.

Spänningsväljare

8.

Gewünschte Voltzahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

 

Norsk

1.

Zool met PTFE

anti-kleeflaag

1.

PTFE belagt

strykesåle

2.

Super-stoomstootknop

2.

Knapp for Super Pressing

3.

Dop van het reservoir

3.

Åpningspropp for

4.

Handgreep met reservoir

 

beholderen

5.

Stoomregelaar

4.

Beholderhåndtak

6.

Thermostaatknop

5.

Dampbryter

7.

Ontgrendelingsknop van de

6.

Termostatbryter

 

handgreep

7.

Knapp for å løsne håndtaket

8.

Voltage-keuzeschakelaar

8.

Spenningsbryter

 

 

 

 

 

 

 

Italiano

 

Suomi

1.

Piastra antiaderente PTFE

1.

Tarttumaton PTFE-pohja

2.

Tasto Super Stiratura

2.

Lisähöyry-painike

3.

Tasto apertura serbatoio

3.

Vesisäiliön avaustulppa

4.

Maniglia serbatoio

4.

Kädensijan vesisäiliö

5.

Comando vapore

5.

Höyryn säädin

6.

Comando termostato

6.

Termostaatin säädin

7.

Pulsante di apertura della

7.

Kädensijan avausnuppi

 

maniglia

8.

Verkkovirranvalitsin

8.

Selettore di tensione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español

 

Russian

1.

Suela antiadherente PTFE

1.

çÂÔ￿Ë„Ó￿‡Âχfl ÔÓ‰Ó¯‚‡ PTFE

2.

Tecla Superpresión

2.

äÌÓÔ͇ «ÒÛÔÂ￿-Ô‡￿»

3.

Tapón de apertura del

3.

ä￿˚¯Í‡ ￿ÂÁÂ￿‚Û‡￿‡

 

depósito

4.

ê͇ۘ – ￿ÂÁÂ￿‚Û‡￿

4.

Asa del depósito

5.

Pe„yÎflÚop Ôo‰a˜Ë Ô‡￿‡

5.

Mando de vapor

6.

Pe„yÎflÚopyÔpa‚ÎeÌËflÚÂ￿ÏÓÒÚ‡ÚoÏ

6.

Mando del termostato

7.

äÌÓÔ͇ ·ÎÓÍË￿Ó‚ÍË ￿Û˜ÍË

7.

Botón de desbloqueo del asa

8.

Ç˚·Ó￿ ̇Ô￿flÊÂÌËfl

8.

Selector de tensión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugûes

 

Turkish

1.

Base anti-aderente PTFE

1.

PTFE yapıflmaz taban

2.

Tecla Super Pressing

2.

fiok Buhar Dü¤mesi

3.

Tampa de abertura do

3.

Su haznesi kapa¤ı

 

depósito

4.

Sap haznesi

4.

Pega do depósito

5.

Buhar ayarı

5.

Comando do vapor

6.

Termostat ayarı

6.

Comando do térmostato

7.

Ütü sapının sürgüsünü açma

7.

Botão de desbloqueio da pega

 

dü¤mesi

8.

Selector de voltagem

 

8.

Voltaj seçicisi

 

 

 

 

NB. Read the instructions for use carefully and

English

keep them in a safe place.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEFORE IRONING

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjust the voltage selector (A) (situated under the heel).

Adjust the iron to correct voltage for your location, using a coin or a similar object. If the voltage selected is 120, the iron will operate at 100 to 127 V. If it is set at 240, the iron will operate at 220 to 240 V.

Note!

If necessary, check that you are using an adapter which meets the safety requirements of the country you are in.

Put the handle into the ironing position.

• Raise the handle until it locks into position (B).

IRONING

 

 

 

2

 

Steam control

Silk,

 

Dry

set to

Synthetics

 

DRY

 

 

 

ironing

••

Wool

 

 

 

 

 

 

 

Steam control

•••

 

Burst

Steam

set to

Cotton

of

STEAM

 

 

steam

ironing

Max.

Linen

 

 

 

 

 

Our advice

With the iron in DRY mode, start by ironing fabrics at a low temperature (•) before moving on to those requiring a higher temperature (••• or Max). If you turn down the thermostat, wait for approximately one minute before ironing again. If you are ironing fabric made from mixed fibres: set the iron temperature to the correct level for the most delicate fibre.

DRY IRONING

3

• Set the steam control to (C).

Set the temperature

Adjust the thermostat control to the position corresponding to the type of the fabric to be ironed (, ••, ••• or Max) (D).

STEAM IRONING

4

Fill the water tank

• Set the steam control to (C).

Note !

Your iron has been designed to operate using tap water only.

• Open the tank filler cap and fill the tank with water (E).

Note!

Do not hold the iron under the tap while filling.

• Close the filler cap.

Set the temperature.

Adjust the thermostat control to the type of fabric to be ironed (••• or Max) (D).

When the correct temperature has been reached (approx. 1 min.), set

the steam control to (F).

Note!

Your iron will only produce steam when the control is set within the coloured zone.

Using the burst of steam button

5

To remove creases vertically.

Hang the garment and flatten the fabric. Set the thermostat control to Max (G).

Press the button in short bursts while moving it from the top of the garment down to the bottom. (H).

Note!

Hold the iron a few centimetres away from the garment to avoid burning delicate fabrics.

To remove difficult creases.

Press the button several times in succession to obtain a larger jet of steam. (I).

MAINTENANCE AND STORING OF YOUR IRON 6

Cleaning your iron

Disconnect the iron and allow the soleplate to cool down.

Set the steam control to and empty the water tank (J).

Note!

Disconnect your iron and let it cool down before cleaning it.

• Clean the soleplate while it is warm, using a damp cloth (K).

Note !

Do not use any cleaning or descaling products.Never hold the iron under a running tap.

Storing your iron

Unlock the handle and fold it down (L).

Store the iron and the power cord in the carry case.

Note !

Make sure the iron is cold before storing it.

FOR YOUR SAFETY

7

Gebrauchsanweisung aufmerksam

Deutsch

durchlesen und sorgfältig aufbewahren.

 

VOR DEM BÜGELN

1

Einstellen der gewünschten Voltzahl (A) (Schalter befindet sich unter dem Sockel).

Stellen Sie mit Hilfe einer Münze oder ähnlichem die für Ihr Reiseland benötigte Voltzahl ein. Wenn Sie 120V gewählt haben, so wird das Bügeleisen mit einer Spannung von 100 bis 127V betrieben. Sollten Sie 240V eingestellt haben, so liegt die Spannung zwischen 220 und 240V.

Achtung !

Überprüfen Sie , ob der von Ihnen verwendete Adapter den Sicherheitsvorschriften Ihres Landes entspricht.

Stellen Sie den Griff auf die Position „Bügeln“.

• Bewegen Sie ihn bis zum Einrasten nach oben (B).

ZUM BÜGELN

 

 

2

 

Dampfregler

Seide,

 

 

Synthetik

 

Trocken-

auf

 

 

 

 

bügeln

 

••

Wolle

 

 

 

 

 

Dampfregler

•••

Baumwolle

Extra-

Dampfbügeln

auf

Dampfstoß

 

 

 

Max.

Leinen

 

 

 

 

Unser Tip

Beginnen Sie zunächst damit, alle Gewebe trocken zu bügeln, die bei niedriger Temperatur (•) gebügelt werden müssen, und beginnen Sie dann mit dem Bügeln der Gewebe, die bei höheren Temperaturen gebügelt werden können (••• oder Max). Wenn Sie die Temperatur verringern, warten Sie zunächst einen Moment (ca. 1 Minute) bevor Sie weiterbügeln. Falls Sie ein Mischgewebe bügeln, muß die Bügeltemperatur des empfindlicheren Gewebes eingestellt werden.

ZUM TROCKENBÜGELN

3

• Stellen Sie den Dampfregler auf (C).

Einstellen der Temperatur

Stellen Sie den Temperaturregler auf die Position, die dem zu bügelnden Gewebe entspricht (, ••, ••• oder Max) (D).

ZUM DAMPFBÜGELN

 

4

 

 

 

Füllen Sie den Wassertank.

• Stellen Sie den Dampfregler auf (C).

Achtung!

Ihr Dampfbügeleisen wurde für den ausschließlichen Gebrauch von Leitungswasser konzipiert.

• Öffnen Sie den Verschluß des Wassertanks und füllen Sie diesen (E).

Achtung!

Füllen Sie den Wassertank niemals direkt unter dem Wasserhahn.

• Schließen Sie den Wassertank wieder.

Einstellen der Temperatur.

Stellen Sie die Temperatur entsprechend des zu bügelnden Gewebes ein (••• oder Max) (D).

Ist die Temperatur erreicht (nach etwa 1 Minute), muß der

Dampfschalter auf gestellt werden (F).

Achtung!

Das Bügeleisen wird nur dann Dampf erzeugen, wenn sich der Regler im farbigen Bereich befindet.

Verwenden der Extra-Dampfstoß-Taste

5

Zum Entknittern.

Hängen Sie das zu bügelnde Kleidungsstück auf einen Bügel und spannen Sie es. Stellen Sie den Temperaturregler auf Max (G).

Betätigen Sie die Extra-Dampfstoß-Taste und führen Sie eine Auf- und Abbewegung durch (H).

Achtung!

Halten Sie das Bügeleisen einige Zentimeter entfernt, damit empfindliche Gewebe nicht beschädigt werden.

Zum Beseitigen hartnäckiger Falten.

• Drücken Sie stoßweise auf die Taste um mehr Dampf aufzubringen (I).

WARTUNG UND VERSTAUEN IHRES BÜGELEISENS 6

Verstauen ihres Bügeleisens

Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Bügeleisen abgekühlt ist.

Stellen Sie den Dampfregler auf und entleeren Sie den Wassertank (J).

Achtung!

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Bügeleisens unbedingt den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen.

Wischen Sie die Sohle des Bügeleisens mit einem Tuch ab, solange sie lauwarm ist. (K).

Achtung!

Verwenden Sie keinerlei Reinigungs- und Entkalkungsmittel.Befüllen Sie das Bügeleisen niemals direkt unter einem Wasserhahn.

Wie Sie Ihr Bügeleisens verstauen

Entriegeln Sie den Griff und klappen Sie ihn zurück. (L).

Verstauen Sie das Bügeleisen mit dem Kabel in der Tasche.

Achtung!

Lassen Sie Ihr Bügeleisen vor dem Verstauen abkühlen.

ZU IHRER SICHERHEIT

7

 

NB. De gebruiksaanwijzing goed lezen en

Nederlands

 

NB. Le

 

zorgvuldig bewaren.

 

 

 

d’uso/

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR HET STRIJKEN

 

 

 

1

 

PRI

Stel de voltage-keuzeschakelaar in (A) (onder de hiel).

 

 

Regola

Stel, met behulp van een munt, het strijkijzer in op het juiste voltage

situato s

 

van uw lokatie. Bij het gekozen voltage van 120, functioneert het ijzer

Regola

 

tussen de 100 en 127 Volt. Op stand 240 V functioneert het ijzer

 

 

una m

 

tussen de 220 en 240 Volt.

 

 

 

 

 

 

funzion

 

 

 

 

 

 

 

funzion

Attentie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzio

 

Controleer zonodig of uw adapter voldoet aan de veiligheidsnormen

 

 

Se nec

 

van het land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zet de handgreep in strijkstand.

 

 

 

 

Metter

Klap de handgreep omhoog tot u een vergrendelingsklik hoort (B).

Rialzar

 

STRIJKEN

 

 

 

 

2

 

PER

 

 

Stoomregelaar

 

Synthetisch

 

 

 

 

 

Strijken

op

 

 

 

Stirat

 

 

Zijde

 

 

 

 

zonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a sec

 

stoom

 

••

 

Wol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoomregelaar

•••

 

 

Super-

 

 

 

Strijken

op

 

Katoen

stoomstoot

 

Stirat

 

met stoom

 

Max.

 

Linnen

 

 

 

a vap

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons advies

 

 

 

 

 

 

Il nostr

 

Begin met het strijken zonder stoom van stoffen die een lage

 

 

 

 

Comin

 

temperatuur vereisen () en eindig met stoffen die een hogere

 

 

 

 

 

tempe

 

temperatuur verdragen (••• of Max). Als u de thermostaat op een

 

 

 

più alt

 

lagere temperatuur instelt, wacht dan even (± 1 min) voordat u

 

 

 

 

 

minuto

 

doorgaat met strijken. Als u een stof met gemengde vezels strijkt :

 

 

 

miste,

 

stel dan de strijktemperatuur in op de meest kwetsbare vezel.

 

 

 

 

 

 

 

STRIJKEN ZONDER STOOM

 

 

 

3

 

Per

Zet de stoomregelaar op

(C).

 

 

 

 

Porre i

De juiste temperatuur kiezen

 

 

 

 

Regola

Zet de thermostaat op de stand die hoort bij de te strijken stof (, ••,

Porre i

 

••• of Max) (D).

 

 

 

 

 

 

nome

 

STRIJKEN MET STOOM

 

 

 

4

 

Per

Het reservoir vullen.

 

 

 

 

 

Riempi

Zet de stoomregelaar op

(C).

 

 

 

 

Metter

Attentie!

 

 

 

 

 

 

Attenzi

 

Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden met leidingwater.

 

 

L’appa

Open de dop van het reservoir en vul het (E).

 

 

 

 

rubine

 

 

 

Aprire

Attentie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzi

 

Vul het reservoir niet direct onder de kraan.

 

 

 

 

Sluit de dop.

 

 

 

 

 

 

Non ri

 

 

 

 

 

Chiude

 

 

 

 

 

 

 

 

Instellen van de temperatuur.

 

 

 

 

Regola

Zet de thermostaat op de stand van de te strijken stof (••• of Max)

(D).

Zet de stoomregelaar pas op

als de juiste temperatuur is bereikt

Metter

 

(na ongeveer 1 min) (F).

 

 

 

 

 

 

nome

Attentie!

 

 

 

 

 

 

• Quand

 

 

 

 

 

 

 

coman

 

Uw strijkijzer produceert pas stoom als de stoomregelaar zich in de

 

 

Attenzi

 

gekleurde zone bevindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ferro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

colora

 

Het gebruik van de super-stoomstootknop

 

5

 

Utili

Voor verticaal ontkreuken.

 

 

 

 

 

Per togli

• Hang het kledingstuk op en span de stof. Zet de thermostaat op

 

• Appen

 

Max (G).

 

 

 

 

 

 

 

termos

Druk de

in en laat weer los en beweeg daarbij het ijzer van boven

Preme

 

naar beneden (H).

 

 

 

 

 

 

basso

Attentie !

 

 

 

 

 

 

Attenzi

 

Attentie! Houd het strijkijzer een paar centimeter van de stof af om

 

Mante

 

kwetsbare stoffen niet te schroeien.

 

 

 

 

 

tessuti

Het verwijderen van hardnekkige plooien.

 

 

 

 

Per elimi

• Druk de

een aantal keren na elkaar in om een sterkere stoomstoot

• Preme

 

te krijgen (I).

 

 

 

 

 

 

forte (I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET ONDERHOUD EN OPBERGEN

 

 

6

 

 

 

DOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderhoud van uw strijkijzer

 

 

Pulire i

Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de zool afgekoeld is.

Scolle

Zet de stoomregelaar op

 

 

 

en leeg het reservoir (J).

 

 

Metter

 

 

 

 

 

Attentie!

 

 

 

 

 

Attenzi

 

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer vóór het

 

 

 

Scolle

 

schoonmaken voldoende afkoelen.

 

 

Pulire l

• Maak de lauwe zool schoon met een vochtige doek (K).

 

 

 

 

Attenzi

Attentie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non ut

 

Gebruik geen schoonmaak- of ontkalkingsmiddelen. Houd het

 

 

 

 

 

 

 

disincr

 

strijkijzer nooit onder de kraan.

 

 

 

 

 

 

Riporre

Opbergen van uw strijkijzer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sblocc

• Ontgrendel de handgreep en klap hem neer (L).

 

 

 

 

Riporr

Berg het strijkijzer en snoer in het zakje op.

 

 

 

 

Attenzi

Attentie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lascia

 

Laat het strijkijzer afkoelen voordat u het opruimt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR UW VEILIGHEID

 

 

 

7

 

 

 

PER

EÏÏËÓÈο

1.°ÓÙÈÎÔÏÏËÙÈ΋ ðϿη PTFE

2.¶Ï‹ÎÙÚÔ Super Pressing

3.º·ð¿ÎÈ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú

4.§·‚‹ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú

5.ºÔ˘Ìð› ·ÙÌÔ‡

6.ºÔ˘Ìð› ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË

7.ºÔ˘Ìð› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ Ï·‚‹˜

8.¶ðÈÏÔÁ¤·˜ Ù¿Û˘

Français

1.Semelle anti-adhésive PTFE

2.Touche Super Pressing

3.Bouchon d’ouverture du réservoir

4.Poignée réservoir

5.Commande vapeur

6.Commande du thermostat

7.Bouton de déverrouillage de la poignée

8.Sélecteur de tension

PTFE¥° dd™fe £°S.1

QdG¥WEGQR.2 A G GN¢UNA£Z.3 Ae GNh¢ ￿e 4. Q dG º dG.5 °SƒedG º dG.6

¢￿G aQR.7 «£￿"dG j– Ø«Xh.8

Note : your iron may be used in 120V (100V to 127V) or 240V (220V to 240V). Check that the voltage selector is in the correct position (120V or 240V) suited to the country you are in. Connecting to the wrong voltage may cause irreparable damage to the iron and your guarantee will be invalidated.

This iron must be plugged into an earthed socket. If you are using an extension lead, ensure that it is bipolar (10A) with an earth (for UK only: see special wiring instructions).

If the cord is damaged, it must be replaced immediately by an Approved Service Centre as this is dangerous.

This iron is designed for occcasional domestic use only. Any professional use will invalidate the guarantee.

Never immerse the iron in water!

The appliance must be unplugged before filling or emptying the tank

If the iron is dropped, have it checked by a professional before reuse: invisible damage may be dangerous.

The soleplate of the iron may be very hot:

-never touch it

-always leave it to cool before you put it away

-never leave your iron unattended when plugged in or when the soleplate is still hot.

-keep your iron away from children.

This equipment has been designed for domestic use only. Any professional use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee does not apply.

NEVER TAKE YOUR IRON APART: CONSULT YOUR APPROVED SERVICE CENTRE.

Beachten Sie bitte, daß Ihr Bügeleisen bei einer Betriebsspannung von 120V (100V bis 127V) oder 240V (220V bis 240V) verwendet werden kann. Prüfen Sie daher vor jedem Gebrauch, ob Sie die für Ihr Land richtige Betriebsspannung eingestellt haben (120 V oder 240 V). Unsachgemäßes Anschließen kann zu dauerhaften Schäden führen und macht die Garantie hinfällig.

Dieses Bügeleisen muß an eine Steckdose mit Erdung angeschlossen werden. Falls Sie eine Verlängerungsschnur verwenden, vergewissern Sie sich, dass es sich um ein bipolares Kabel (10 A) mit Erdleitung handelt.

Ist das Gerätekabel beschädigt, muss es aus Sicherheitsgründen umgehend in einer zugelassenen Kundendienstwerkstatt durch ein neues ersetzt werden.

Dieses Bügeleisen ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden.

Tauchen Sie das Bügeleisen niemals in Wasser!

Vor dem Füllen oder Entleeren des Wasserbehälters immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Sollte das Bügeleisen heruntergefallen sein, lassen Sie es vor einer erneuten Benutzung von einem Fachmann auf seine Betriebsfähigkeit hin überprüfen. Unsichtbare Schäden könnten Ihre Sicherheit beeinträchtigen.

Die Sohle des Bügeleisens kann sehr heiß werden :

-Niemals berühren.

-Das Bügeleisen immer abkühlen lassen, bevor Sie es wegräumen.

-Das Bügeleisen nie unbeaufsichtigt stehen lassen, solange es angeschlossen oder die Sohle noch heiß ist.

-Stellen Sie das Bügeleisen immer außer Reichweite von Kindern.

BAUEN SIE IHR BÜGELEISEN NIE AUSEINANDER : WENDEN SIE SICH IMMER AN EINE ZUSTÄNDIGE KUNDENDIENSTWERKSTATT.

• Attentie! Uw apparaat kan worden gebruikt met 120 V (100 V tot 127 V) of 240 V (220

Attenzio

V tot 240 V). Controleer vóór elk gebruik of de voltagekeuze-schakelaar in de juiste

 

240V (d

stand staat (120 V of 240 V) voor de spanning van het land waar u zich bevindt. Een

 

tension

foutieve aansluiting kan onherstelbare schade aanrichten waardoor de garantie vervalt.

 

si trova

• Dit strijkijzer dient uitsluitend op een geaard stopcontact te worden aangesloten.

 

annulla

Gebruikt u een verlengsnoer, dan dient dit tweepolig (10A) en geaard te zijn.

Questo

• Is het elektriciteitssnoer beschadigd, dan dient het onmiddellijk te worden vervangen

 

con ma

door een erkende klantenservice om risico’s te voorkomen.

 

(10A) c

• Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Bij intensief

Se il ca

en professioneel gebruik vervalt de garantie.

 

sostituit

• Dompel het strijkijzer nooit onder in water!

Questo

• Alvorens het waterreservoir te vullen of te legen, dient u de stekker uit het stopcontact

 

domest

te halen.

Non im

• Is het strijkijzer gevallen, laat het dan altijd, alvorens het opnieuw te gebruiken,

L’appar

nakijken door een erkend reparateur. Ook indien er aan de buitenkant geen schade is,

 

serbato

kan er inwendig toch schade zijn ontstaan aan het waterreservoir of de

In caso

thermostaatbeveiliging.

 

prima d

• De strijkzool kan zeer heet worden :

 

incolum

- Raak de zool nooit aan.

La pias

- Laat het strijkijzer afkoelen alvorens het op te bergen.

 

- non to

- Laat het strijkijzer nooit zonder toezicht, wanneer het aanstaat of wanneer de

 

- lascia

strijkzool nog warm is.

 

- non a

• Houd het strijkijzer buiten het bereik van kinderen.

 

- non la

• Demonteer het strijkijzer nooit zelf : wendt u hiervoor tot een erkende klantenservice.

• NON S

• U KUNT OOK RECHTSTREEKS CONTACT OPNEMEN MET DE

AUTOR

CONSUMENTENSERVICE (ZIE HIERVOOR DE BIJGEVOEGDE SERVICELIJST).

 

A

 

 

E

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

F

J

 

 

 

WIRING INSTRUCTIONS (FOR U.K. ONLY)

Warning: this appliance must be earthed.

 

 

Green and

 

 

Important: the wire in this lead are coloured in

E yellow

Brown

L

or green

or red

accordance with the following codes :

 

Fit correct

Blue or

fuse

 

Green and Yellow

Earth

N black

 

 

 

Use cable

 

 

gripper

 

Blue

Neutral

 

 

 

Brown

Live

 

 

 

Connect the Green/Yellow wire to the terminal in the

plug marked “E” (or by the earth symbol) or coloured Green or coloured Green and Yellow.

Connect the Brown wire to the terminal in the plug marked “L” or coloured Red.

Connect the Blue wire to the terminal in the plug marked “N” or coloured Black.

A 13 amp fuse should be fitted when the appliance is connected to a BS 1362 plug.

Seek professional advice if you are unsure of the correct procedure of the above.

 

TROUBLESHOOTING

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Problems and possible

Solutions

 

 

 

FALLS ES ZU PROBLEMEN KOMMT

 

 

 

 

 

 

 

MOGELIJKE PROBLEMEN MET UW STRIJKIJZER

 

 

 

 

 

 

 

PRO

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursachen von Problemen

 

 

 

Behebung

 

 

 

 

 

 

Problemen en mogelijke

 

Oplossingen

 

 

 

 

 

 

 

 

und deren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oorzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Bügeleisen erzeugt keinen Dampf

 

 

 

 

 

Het strijkijzer produceert weinig of geen stoom

 

 

Il ferro

 

• Die eingestellte Temperatur ist zu

Stellen Sie den Temperaturregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De gekozen temperatuur is te

 

Zet het schuifje van de

 

 

 

 

• La tem

 

niedrig.

 

auf ••• oder Max.

 

 

 

 

 

laag.

 

thermostaat op ••• of Max.

 

 

 

 

bassa.

 

 

 

 

 

 

 

Stellen Sie den Dampfregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Der Dampfregler steht auf

 

 

.

 

 

 

 

 

• De stoomregelaar staat op

 

.

Zet de stoomregelaar op

.

 

 

 

• Il coma

 

 

 

auf

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es befindet sich kein Wasser im

Füllen Sie den Wassertank.

 

 

 

 

 

• Er zit geen water in het

 

Vul het reservoir.

 

 

 

 

 

 

 

Wassertank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reservoir.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Non c’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

G

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

H

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

causes

 

 

 

 

 

 

Your iron produces little or no steam

 

 

• The temperature selected is too

 

Set the thermostat cursor on •••

 

 

low.

 

or MAX.

 

• The steam control is set on

 

 

 

 

.

Set the steam control to

 

.

 

 

 

• There is no water in the

 

Fill it.

 

 

tank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water is dripping from the holes in the soleplate

• You have been using the Burst of

Wait a few seconds between

Steam button

too often.

each use.

• Steam is used before the iron is

Set the thermostat within the

hot enough.

 

coloured steam zone and wait until

• The iron is stored with water in

the iron is hot (approx. 1 min).

Empty the tank before storing the

the tank.

 

iron and set the steam control to

 

 

.

• The problem persists.

Take your iron to an Approved

 

 

Service Centre.

Helpline : for any further help and advice, telephone our helpline :

0845 602 1454 (UK-Calls charged at local rate) or (01) 47 51947 (Ireland)

Das Wasser läuft durch die Löcher in der Sohle des Bügeleisens

• Sie verwenden die Extra-

Warten Sie zwischen den

Dampfstoß-Taste

zu häufig.

einzelnen Betätigungen jeweils

 

 

einige Sekunden.

 

• Der Dampf strömt bereits aus,

Stellen Sie den Temperaturregler

bevor das Bügeleisen heiß

auf Dampf und warten Sie, bis

genug ist.

 

das Bügeleisen heiß genug ist

 

 

(etwa 1 Minute).

 

• Das Bügeleisen wurde mit

Entleeren Sie den Wassertank vor

Wasser im Wassertank verstaut.

dem Verstauen und stellen Sie den

 

 

Dampfregler auf

.

• Das Problem bleibt bestehen.

Bringen Sie Ihr Bügeleisen zu

 

 

einer autorisierten

 

 

 

Kundendienstwerkstatt.

Het water loopt uit de gaatjes van de zool

• U gebruikt de super-

 

Wacht enkele seconden tussen

stoomstootknop

te vaak.

elk gebruik.

 

• De stoomfunctie wordt al

Zet de thermostaat op de

gebruikt voordat het strijkijzer

stoomzone en wacht tot het

heet genoeg is.

 

strijkijzer heet is (ca. 1 min).

• Het strijkijzer is opgeborgen met

Leeg het reservoir voordat u het

water in het reservoir.

strijkijzer opbergt en zet de

 

 

stoomregelaar op

.

• Het probleem blijft bestaan.

Breng uw strijkijzer naar een

 

 

erkend reparateur.

 

L’acqu

Il coma viene

Il vapor ferro n caldo.

Il ferro nel ser

Il prob