درکلمع تلاح

.دینک باختنا ار هیفصت تلاح اهنت ای هیفصت و یزاس بوطرم تلاح دیناوت یم

هیفصت و یزاس بوطرم تلاح

.دنک یم هئارا لاح نیع رد ار زیتم یاوه ،هدرک میظنت ار هیفصت تلاح و یلخاد تبوطر نازیم هک دنک یم هدافتسا یزاس بوطرم تلاح زاee

.دونم میظنت ناوت یم ار هاولخد تبوطر نازیم و هدوب نشور لرتنک لناپ رد ] [ غارچee

هیفصت تلاح

.دینک هدافتسا دیناوت یم دایز تبوطر طیارش ای ناتسبات لوط رد اهنت هیفصت تلاح زاee

.دونم میظنت ناوت ینم ار هاولخد تبوطر نازیم و هدش شوماخ لرتنک لناپ رد ]

[ غارچee

ادج نآ زا هاگتسد زا هدافتسا زا لبق ار کیلوردیه نیبروت هک دوش یم هیصوت ،دوش ینم هدافتسا یزاس بوطرم درکلمع زا هکیماگنه•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)دوش هعجارم 10 هحفص هب( .دینک

 

رکذت

صلاخ بآ یرطب و ینیس رد دوجوم بآ همه رش زا ،دینک یم هدافتسا یزاس بوطرم درکلمع نودب هیفصت تلاح زا اهنت هکیماگنه•

 

 

 

 

.دینک کشخ ار اهنآ ًامتح لوصحم زا هدافتسا زا لبقو هتسش ار یزاس بوطرم رتلیف ،هدش

 

 

 

 

سپ .تسا سیخ هک دوش یم هدافتسا یلاح رد یزاس بوطرم کیلوردیه نیبروت زا هک دوش داجیا یماگنه تسا نکمم دنیاشوخان یوب•

 

 

 

 

).دوش هعجارم 20 هحفص هب( .دینک کشخ ارنآ یزاس بوطرم کیلوردیه نیبروت لماک ندرک زیتم زا

 

 

 

 

.دیهد راشف هیفصت و یزاس بوطرم تلاح عورش یارب ار ]

 

[ همکد1 .1

 

.دش دهاوخ نشور ادص داجیا اب یزاس بوطرم درکلمع اب اوه هدننک هیفصت- - دش دهاوخ نشور هیفصت و یزاس بوطرم تلاح ناونع هب ،دینک یم نشور و هدز زیرپ هب ار هاگتسد هکیماگنه- -

.))مک(] [ :هکنپ تعرس(

یقاب دیدرک میظنت هاگتسد ندرک شوماخ زا لبق هک یتلاح ،دینک یم نشور هرابود ار هاگتسد هکیماگنه- -

.دنام دهاوخ

.درک میظنت ار هاولخد تبوطر ناوت ینم ،تسا راکدوخ یور هکنپ تعرس هکیماگنه- -

.دیهد راشف هیفصت و یزاس بوطرم تلاح رد هاولخد تبوطر نازیم میظنت یارب ار ]

[ همکد2 .2

یم راشف ار همکد هک رابره و هدش هداد ناشن یلعف تبوطر نازیم ،دیهد یم راشف رابکی ار همکد هکیماگنه- - 70 ات 30 زا ار تبوطر هدودحم دیناوت یم .درک دهاوخ ادیپ شیازفا دصرد 5 نازیم هب هاولخد تبوطر نازیم ،دیهد

.دینک میظنت دصرد

.دینک باختنا تبوطر نازیم میظنت طسوت ار هیفصت تلاح اهنت ای هیفصت و یزاس بوطرم تلاح دیناوت یم- - و ] [ غارچ ندرک شوماخ یارب رگید رابکی ار ] [ همکد ،تسا دصرد 70 هاولخد تبوطر نازیم هکیماگنه

.دیهد راشف هیفصت تلاح عورش یارب و یزاس بوطرم تلاح ندرک فقوتم یارب

،تبوطر ،امد هب یگتسب بسانم هیفصت و یزاس بوطرم تیعضو ،تسا راکدوخ یور هکنپ تعرس هکیماگنه- -

.دش دهاوخ ظفح فارطا طیحم یوب و کاخ و درگ

.دنک ینم راک یزاس بوطرم درکلمع ،تسین نشور ] [ غارچ هکیماگنه- -

.دش دهاوخ فقوتم تلاح نیا ،دنز یم کمشچ هیفصت و یزاس بوطرم تلاح نیح رد ] [ دانم رگا- -

.دیهد راشف هکنپ تعرس میظنت یارب ار ]

[ همکد3 .3

دهاوخ باختنا یا هرود بیترت هب )باوخ( راکدوخ )یوق( )طسوتم( )مک( - -

.دش

،تبوطر ،امد هب یگتسب بسانم هیفصت و یزاس بوطرم تیعضو ،تسا راکدوخ یور هکنپ تعرس هکیماگنه- -

.دش دهاوخ ظفح فارطا طیحم یوب و کاخ و درگ

.دش دهاوخ رون مک لرتنک لناپ رد ] [ رگشیانم اهنت ،باوخ تلاح باختنا ماگنه- -

.تفای دهاوخ رییغت )باوخ( هب هیفصت و یزاس بوطرم تلاح نیح رد هکنپ تعرس- -

>راکدوخ تامیظنت تیعضو<

12

Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 12

2013-07-18 오후 5:19:12