یراد هگن و ندرک زیتم

هیفصت رتلیف ندرک زیتم

.دینک زیتم بترم ار رتلیف سپ ،دش دهاوخ داجیا یزاس بوطرم کیلوردیه نیبروت رد یبوسر ردوپ ،هدشن زیتم ینلاوط تدم یارب هاگتسد هکیماگنه

یناقوف ششوپ

زا ار بآ یرطب و هدرک ادج ار )( یناقوف ششوپ ،هدش شوماخ هاگتسد هکیلاح رد1

.1

 

.دیشکب نوریب )( بآ یرطب هبعج

 

 

 

 

بآ یرطب

 

 

 

 

 

 

 

ادج تسار تمس هاگتسد ریز تمسق رد ینیس هتسد ندیشک طسوت ار یبناج ششوپ2

.2

 

 

.دینک دنلب ار یزاس بوطرم کیلوردیه نیبروت و هدرک

 

هتفرگ یزاس بوطرم کیلوردیه نیبروت یور ار هدش تملاع )تشپ( 'Back' اب هک یشخب3

.3

یزاس بوطرم رتلیف سپس و هدش ادج ات دیهد راشف شلف تهج رد ار )لحم 6( هریگ و

 

.دیشکب نوریب ار

 

تهج رد ار یزاس راوس لاور ،یزاس بوطرم کیلوردیه نیبروت ددجم ندرک راوس ماگنه- -

 

.دینک رارکت سکع

 

تمیلام اب تسد اب ار رتلیف سپس .دینک زیتم بآ رد نآ ندناسیخ اب ار یزاس بوطرم رتلیف4

.4

.دوش کشخ ات دیهد رارق هیاس رد و هداد راشف

 

سپس .دیهد رارق بآ رد هقیقد 30 ات 20 یارب ار رتلیف و هدرک لح مرلو بآ رد ار هدنیوش- -

.دوش زیتم ات هداد راشف تمیلام اب تسد اب ار رتلیف

رتلیف رگا( .دوش کاپ رتلیف رد یگدولآ و هدنیوش ات دینک یشکبآ زیتم بآ اب ار رتلیف- - ).دنک داجیا وب تسا نکمم ،دوشن هتسش ًلاماک

.دوش کشخ هیاس رد رتلیف هک دیراذگب ،رتلیف ندرک زیتم زا سپ- -

18

Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 18

2013-07-18 오후 5:19:18