بآ هیفصت رتلیف ندرک زیتم

بآ زا رپ هساک کی لخاد رد ار رتلیف ،بآ یرطب شوپرد زا بآ هیفصت رتلیف ندرک ادج زا سپ1 .1

.دینک زیتم هتسهآ نداد ناکت اب ارنآ و هداد رارق ریش

FARSI

.دیهد رارق بآ یرطب شوپرد لخاد رد شیاجرس ار بآ هیفصت رتلیف2 .2

.دشاب هدش هدولآ رتلیف حطس هک دوش زیتم تسا مزلا ینامز اهنت بآ هیفصت رتلیف•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رکذت

عوضوم نیا یلو دشاب هریت زمرق تسا نکمم بآ گنر تاقوا یهاگ ،دیئوش یم لوا راب دنچ یارب ار رتلیف هکیماگنه : هیلوا هدافتسا•

.تشاد دهاوخن ناسنا یارب یررض

 

 

 

بآ هیذغت یارب نوچ دتفایب ریخأت هب تسا نکمم هیلوا هدافتسا نامز ،دینک یم هدافتسا راب نیلوا یارب هاگتسد زا هکیماگنه : بآ هیذغت•

 

 

 

.)هقیقد 5 رثکادح( دراد نامز هب زاین

 

 

 

ردوپ هکیماگنه .دشاب ریغتم یتامدخ رمع و بآ یاه هزاس هب یگتسب تسا نکمم بآ هیفصت رتلیف یارب ضیوعت نامز : ضیوعت نامز•

 

 

 

.دینک یرادیرخ ار دیدج رتلیف کی ،دوش یم داجیا کیلوردیه نیبروت ای ینیس رد گنر دیفس

 

 

 

).تسا هام 6 ات 3 رتلیف یارب هدش ینیب شیپ رمع تدم لوط(

 

 

 

ار حطس یور تبوطر ،هتشادرب بآ یرطب یور زا ارنآ ،دینک هدافتسا رتلیف زا ینلاوط تدم یارب هک تسین رارق رگا : یرادهگن و ظفح•

 

 

 

.دینک رابنا ینولیان هتسب رد ارنآ و هدرک کشخ

 

 

 

همدص بآ یرطب هب هکیماگنه .دوش فیعضت هبرض رثا رد تسا نکمم بآ هیفصت رتلیف نوچ دوشن دراو یا همدص هک دیشاب تبقارم•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیریگب ساتم یتامدخ زکرم اب و دراد دوجو بآ تشن رطخ نوچ دینکن هدافتسا نآ زا رگید ،دش دراو یا

طایتحا

نوی ضیوعت نیزر کی ،تروصنیا ریغ رد .دینکن داجیا خاروس رتلیف یروت رد و هدرکن دراو هبرض رتلیف هب ،دینکن ادج ار بآ هیفصت رتلیف•

 

 

 

.دش دهاوخ جراخ تبثم

 

 

 

.دیشونن ار هدش هریخذ و هیفصت هاگتسد رد هک یبآ•

 

 

 

17

Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 17

2013-07-18 오후 5:19:14