یراد هگن و ندرک زیتم

ریگوب رتلیف و HEPA رتلیف ضیوعت

.دینک ضیوعت ار ریگوب رتلیف و HEPA رتلیف ،تسا نشور لرتنک لناپ رد ) ( رتلیف ضیوعت غارچ هکیماگنه

ریگوب رتلیف

تیلاعف هب طوبرم یاهوب هک دشاب یم هدزابرپ رایسب رتلیف کی ریگوب رتلیف

.درب یم نیب زا اذغ ای مامح لیبق زا ار یگدنز هرمزور یاه

HEPA رتلیف

وکاخ و درگ زیر تارذ هک دشاب یم هدزابرپ رایسب رتلیف کی HEPA رتلیف

.درب یم نیب زا ار راگیس تارذ

هک ار رتلیف باق و هدرک ادج ار )( یناقوف ششوپ ،هدش شوماخ هاگتسد هکیلاح رد1 .1

یناقوف ششوپ

.دیشکب نوریب )②( تسا رتلیف شیپ یولج رد

رتلیف باق

 

 

رتلیف هریگتسد

یناقوف ششوپ رتلیف باق

.دیشکب نوریب رتلیف باق زا ار ریگوب رتلیف و HEPA رتلیف2 .2

.دیشکب نوریب ار ریگوب رتلیف دیناوت یم ،HEPA رتلیف ندیشک زا سپ- -

.دیهد رارق رتلیف باق لخاد رد ار دیدج ریگوب رتلیف و HEPA رتلیف3 .3

ضیوعت زا لبق .دش دهاوخ فیثک امش تسد ،دروخ ریگوب رتلیف هب امش تسد رگا- -

.دینک تسد هب شکتسد ،اه رتلیف

وریگوب رتلیف ادتبا ،رتلیف باق لخاد رد ریگوب رتلیف و HEPA رتلیف نداد رارق ماگنه- -

.دیهد رارق ار HEPA رتلیف سپس

.دیدنبب ار )( یناقوف ششوپ ،شیاج رس )( رتلیف باق نداد رارق زا سپ4 .4

.دینک لرتنک ار ندرک دراو تهج ،دیهد یم رارق شیاجرس ار رتلیف باق هکیماگنه- -

.دیهد راشف هیناث 3 یارب مه اب ار ] [ همکد و ] [ همکد ،هاگتسد ندرک نشور زا سپ5 .5

.دش دهاوخ نشور هرابود یدعب ضیوعت هرود یارب غارچ و هدش شوماخ پیب یادص اب لرتنک هحفص رد رتلیف ضیوعت غارچ- -

.درک یرادیرخ Samsung یتامدخ زکرم رد ناوت یم ار ضیوعت رتلیف•

 

 

 

 

 

رکذت

 

 

.داد رارق بآ ضرعم رد ای درک زیتم بآ اب دیابن ار ریگوب رتلیف و HEPA رتلیف•

 

طایتحا

 

 

 

 

22

Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 22

2013-07-18 오후 5:19:25