Anschluss

•• Anschluss 1

――Stellen Sie sicher, dass Sie den RS232C(IN)-Adapter an den RS232C IN-Anschluss des Geräts anschließen.

[IFH]

•• Anschluss 2

[IFH]

RJ45

HDBT OUT

HDBT IN DATA OUT(Forward)

DATA IN

DATA OUT

DATA IN

RS232C IN HDBT OUT

HDBT IN DATA OUT (Forward)

DATA IN

DATA OUT

DATA IN

[IFH-D]

[IFH-D]

RJ45

HDBT OUT

HDBT IN DATA OUT(Forward)

DATA IN

DATA OUT

DATA IN

RS232C IN HDBT OUT

HDBT IN DATA OUT (Forward)

DATA IN

DATA OUT

DATA IN

20