Samsung UE55KS9002TXXH Caktimi i sistemit satelitor, Ndryshimi i gjuhës së teletekstit, Meny CI

Models: UE55KS7002UXXH UE78KS9502TXXH UE49KU6512UXXH UE43KU6502UXXH UE55KU6512UXXH UE43KU6072UXXH UE49KS9002TXXH

1 117
Download 117 pages 17.91 Kb
Page 55
Image 55
Caktimi i sistemit satelitor

Caktimi i sistemit satelitor

Cilësimet Cilësimet  Transmetimi  Cilësimet e avancuara  Sistemi satelitor Transmetimi Ndryshimi i gjuhës së teletekstit Cilësimet e avancuara Shfaqja e menysë së ndërfaqes së përbashkët Sistemi satelitor

Përpara se të kërkoni për kanale mund të konfiguroni një grup cilësimesh të antenës satelitore.

"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.

Ndryshimi i gjuhës së teletekstit

Cilësimet Cilësimet  Transmetimi  Ndërfaqe e përbashkët Provo tani Transmetimi Meny CI Cilësimet e avancuara Info mbi aplikacionin Gjuha e teletekstit Provo tani

Mund të caktoni ose ndryshoni gjuhën e teletekstit. Për ta parë transmetimin e teletekstit në gjuhën tuaj të preferuar, zgjidhni gjuhën që do të përdorni në Teleteksti parësor. Nëse gjuha nuk mbështetet, transmetimin e teletekstit mund ta shikoni në gjuhën e dytë të preferuar të caktuar në Teleteksti dytësor.

"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.

Shfaqja e menysë së ndërfaqes së përbashkët

Cilësimet Menaxheri i PIN-it të CICAM Transmetimi Modaliteti i deshifrimit Ndërfaqe e përbashkët Provo tani

Mund të shikoni informacion rreth ndërfaqeve të përbashkëta.

●●

Meny CI

 

Kjo i mundëson përdoruesit të zgjedhë nga menyja e ofruar CAM. Zgjidhni menynë CI sipas menysë

 

së kartës së kompjuterit.

●●

Info mbi aplikacionin

 

Shfaq informacionin për CAM-in e futur në folenë CI dhe për "CI ose CI+ CARD" të futur në CAM.

 

CAM-in mund ta instaloni në çdo kohë, me ose pa televizor të ndezur.

●●

Menaxheri i PIN-it të CICAM

 

Menaxhon PIN-in e modulit me akses të përbashkët të ndërfaqes së përbashkët (CICAM). Ruani PIN-

 

in ose ndryshoni PIN-in e ruajtur dhe më pas caktoni opsionet e tjera të PIN-it.

●●

Modaliteti i deshifrimit

●●

Transkodimi i videos CAM

 

Konfiguron automatikisht nga CAM cilësimin e transkodimit të kodekut të videos. Nëse nuk

 

dëshironi ta përdorni, çaktivizojeni.

"" Duhet të përdorni CAM që mbështet transkodim të kodekut të videos.

Page 55
Image 55
Samsung UE55KS9002TXXH Caktimi i sistemit satelitor, Ndryshimi i gjuhës së teletekstit, Meny CI, Info mbi aplikacionin