6 GAISA IZPLÌDES FILTRS

1

2

 

HEPAFILTRS

MIKROFILTRS

 

(papildu)

(papildu)

- PROBLîMU GAD±JUMÅ

 

 

PROBLîMA

CîLONIS

NOVîRŠANAS L±DZEKLIS

Nevar iedarbinÇt

Nav elektr¥bas padeves.

PÇrbaudiet vadu, kontaktdakšu

putek∫scïja motoru.

AutomÇtiska termiskÇ

un kontaktligzdu. πaujiet

 

izslïgšanÇs.

motoram atdzist.

Skšanas spïks

Aizsïrïjis uzgalis, skšanas

Iz¿emiet priekšmetu,kas

pakÇpeniski samazinÇs.

š∫tene vai caurule.

izrais¥ja aizsïrïjumu,un

 

 

nomainiet putek∫u maisu.

Vadu nevar uzt¥t l¥dz

PÇrbaudiet,vai vads nav

Pavelciet 2-3m vada ÇrÇ un

galam.

savi- jies vai nevienmïr¥gi

nospiediet vada t¥šanas

 

uzt¥ts.

pogu.

Putek∫scïjs neuzsc

Š∫tenï ir plaisa vai

PÇrbaudiet cauruli un, ja

net¥rumus.

caurums.

nepieciešams, nomainiet to.

Šis putek∫scïjs atbilst šÇdÇm direkt¥vÇm: EMK direkt¥vai:2004/108/EEC

direkt¥vai par zemu spriegumu:2006/95/EC

LV-6