2-5 GRINDÐ VALYMO ØRANKIÐ NAUDOJIMAS

Kilimai

PLYŠIAI

Neužklotos grindys

DULKñS

VARIANTAS - Tam, kad btð lengviau siurbti, atskirkite permatomà bgno dangtel∞.

3 PILNO DULKIÐ SURINKIMO MAIŠELIO INDIKATORIUS

Jei valymo metu raudona šviesa užsidega “Filtro patikros” indi-katorius,btina pakeisti dulkið surinkimo maišel∞.

PASTABA: Jei “Filtro patikros” indikatorius neužg∏sta pakeitus maišel∞, išjunkite dulkið siurbl∞ ir patikrinkite, ar neužsikimšo žarna, vamzdis, grindð valymo antgalis ar ∞leidimo/ išleidimo filtras.

LT-4