1 PUTEKπSÌCîJA SALIKŠANA

PAPILDU UZGALIS

DažÇdiem mode∫iem deta∫as var atšÞirties.

Gr¥das t¥r¥šanas uzga∫a novietošana stabilÇ stÇvokl¥.

LV-2