퇷Îˈ‡ ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË

(èÓ Ê·Ì˲ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl)

 

 

å‡ÍÒ.ᇄÛÁ͇(Í„)

åéûôÖÖëêÖÑëíÇé

íÂÏÔ

ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ

 

 

 

 

 

 

àÑéÅÄÇäà

(˚C)

(åÄäë.) Ó·/ÏËÌ.

 

ᇉÂ-

 

 

èêéÉêÄå

 

 

 

 

 

 

 

 

WF-

WF-

 

WF-

WF-

è‰‚.

 

äÓ̉Ë-

 

WF-

WF-

WF-

WF-

 

ʇÌÌ˚È

ÇÂÏfl,

åÄ

J1454C/

R1254/

 

F1254

ëÚË͇

å‡ÍÒ

J1254C/

J1054/

R854/

ÔÛÒÍ

ÏËÌ.

 

 

J1254C/

R1054/

 

F1054(S)

S1054/

ÒÚË͇

ˆËÓÌÂ

J1454C

R1254/

R1054/

F854(S)/

 

 

 

 

 

/

S854(S)

 

 

F1054(S)

 

 

 

 

 

 

J1054

R854

 

F854(S)

 

 

 

 

 

 

F1254

/S1054

S854(S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑÂÚÒÍËÈ

7,0

5,2

 

4,5

3,5

ч

95

1400

1200

1000

800

 

122

ıÎÓÔoÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ëËθÌÓÂ

7,0

5,2

 

4,5

3,5

ч

60

1400

1200

1000

800

 

109

ᇄflÁÌÂÌËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ëϯ‡ÌÌ˚Â

2,5

2,0

 

2,0

1,5

ч

60

800

800

600

400

 

77

 

Ú͇ÌË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çÓ˜ÌÓÈ

6,0

5,2

 

4,5

3,5

ч

40

1400

1200

1000

800

 

98

 

ÂÊËÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

èêéÉêÄååÄ

 

 

 

 

 

íËÔ·ÂθflËÎËÓ‰Âʉ˚

 

 

 

 

 

 

 

ÑÂÚÒÍËÈ

 

 

ë‰Ì ËÎË Ò··ÓÁ‡„flÁÌÂÌÌ˚ ÔÂÎÂÌÍË, ‰ÂÚÒÍÓ ÔÓÒÚÂθÌÓ ·ÂθÂ, Ò‡ÎÙÂÚÍË,

 

 

 

ıÎÓÔoÍ

 

 

ÔÓÎÓÚÂ̈‡, Ë Ú.Ô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ëËθÌÓÂ

 

 

ëËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌÓ ·Âθ ËÁ ıÎÓÔ͇, ÔÓÒÚÂθÌÓ ·ÂθÂ, ͇ÚÂÚË, ÌËÊÌ ·ÂθÂ,

 

 

ᇄflÁÌÂÌËÂ

 

ÔÓÎÓÚÂ̈‡, Û·‡¯ÍË, ‰ÊËÌÒ˚, Ë Ú. Ô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ëϯ‡ÌÌ˚Â

 

ëÏÂÒ¸ Ò΄͇ Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ıÎÓÔ͇ ËÎË ÒËÌÚÂÚËÍË.

 

 

 

 

 

Ú͇ÌË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çÓ˜ÌÓÈ ÂÊËÏ

 

éÒÓ·ÂÌÌÓ ÚËı‡fl ÒÚË͇ ‚ Ú˜ÂÌËË ‚ÒÂ„Ó ˆËÍ· Ò Á‡‰ÂÊÍÓÈ ÔÓÒΉ̄Ó

 

 

 

 

 

 

ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl. ÑÎfl ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ıÎÓÔ͇, ÔÓÒÚÂθÌÓ„Ó ·Âθfl, Ò͇ÚÂÚÂÈ, ÌËÊÌ„Ó

 

 

 

 

 

 

·Âθfl, ÔÓÎÓÚÂ̈, Û·‡¯ÂÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSUNG àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ 17