àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚

WF-J1454CWF-J1254CWF-J1054WF-R1254WF-R1054WF-R854WF-F1254WF-F1054(S)WF-F854(S)WF-S1054WF-S854(S)

á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/global/register