èËÎÓÊÂÌËÂ

ᇢËÚ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚

ùÚ‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂ̇ ËÁ χÚÂˇÎÓ‚, ÔË„Ó‰Ì˚ı ‰Îfl ‚ÚÓ˘ÌÓÈ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË. ÖÒÎË ‚˚ ¯ËÚ ‚˚·ÓÒËÚ¸ ˝ÚÓ ËÁ‰ÂÎËÂ, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Òӷ≇ÈÚ ÏÂÒÚÌ˚ Ô‡‚Ë· ÔÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ·˚ÚÓ‚˚ı ÓÚıÓ‰Ó‚. éÚÂʸÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ, ˜ÚÓ·˚ ËÁ‰ÂÎË ÌÂθÁfl ·˚ÎÓ ‚Íβ˜ËÚ¸ ‚ ÒÂÚ¸ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇. ëÌËÏËÚ ‰‚ÂˆÛ, ˜ÚÓ·˚ ÊË‚ÓÚÌ˚ ËÎË Ï‡ÎÂ̸ÍË ‰ÂÚË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì ÔÓÔ‡ÎË ‚ ÎÓ‚Û¯ÍÛ, ÂÒÎË ÓÌË Á‡ÎÂÁÛÚ ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl.

ç Ô‚˚¯‡ÈÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡, ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓ ‚ ËÌÒÚÛ͈Ëflı ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ˝ÚÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.

èÂ‰ ˆËÍÎÓÏ ÒÚËÍË ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ ËÎË ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎflÏË, ÚÓθÍÓ ÂÒÎË ·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂθÁfl Ó·ÓÈÚËÒ¸.

ùÍÓÌÓϸÚ ‚Ó‰Û Ë ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡„Ûʇfl χ¯ËÌÛ ÔË ÒÚËÍ (ÚÓ˜Ì˚È ‚ÂÒ Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ·Âθfl Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ËÒÔÓθÁÛÂÏÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË).

á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Òڇ̉‡Ú‡Ï

ùÚÓ ËÁ‰ÂÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‰ËÂÍÚË‚Â Öë 93/68 Ë ëڇ̉‡ÚÛ EN 60355.

íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

íàè

 

ëíàêÄãúçÄü åÄòàçÄ ë îêéçíÄãúçéâ áÄÉêìáäéâ

 

 

ÉÄÅÄêàíçõÖ

WF-J1454C/J1254C/J1054

WF-R1254/R1054/R854

WF-F1254/F1054(S)/F854(S)

 

 

WF-S1054/S854(S)

êÄáåÖêõ

ò598ÏÏı

 

ò598ÏÏı

 

 

ò598ÏÏı

 

 

ò598ÏÏı

 

É600ÏÏıÇ844ÏÏ

É450ÏÏıÇ844ÏÏ

É404ÏÏıÇ844ÏÏ

 

É340ÏÏıÇ844ÏÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑÄÇãÖçàÖ ÇéÑõ

 

 

 

 

 

 

 

50Íè‡~800Íè‡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éÅöÖå ÇéÑõ

60Î

 

 

49Î

 

 

 

 

 

48Î

 

 

 

 

 

 

 

43Î

 

 

åÄëëÄ

75Î

 

 

66Î

 

 

 

 

 

 

62Î

 

 

 

 

 

 

 

58Î

 

 

áÄÉêìáäÄÑãü

 

7Í„

 

 

 

5,2Í„

 

 

 

4,5Í„

 

 

 

 

 

 

3,5Í„

ëíàêäàËéíÜàåÄ

(ëìïéÉéÅÖãúü)

(ëìïéÉéÅÖãúü)

(ëìïéÉéÅÖãúü)

(ëìïéÉéÅÖãúü)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åéÑÖãú

WF-J1454C/J1254C/J1054

WF-R1254/R1054/R854

WF-F1254/F1054(S)/F854(S)

WF-S1054/S854(S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ëíàêäÄà

220Ç

2000ÇÚ

220Ç

 

1900ÇÚ

 

220Ç

 

1800ÇÚ

 

220Ç

 

1800ÇÚ

èéíêÖÅãüÖåÄü

çÄÉêÖÇÇéÑõ

240Ç

2400ÇÚ

240Ç

 

2200ÇÚ

 

240Ç

 

2100ÇÚ

 

240Ç

 

2100ÇÚ

åéôçéëíú

 

åéÑÖãú

WF-

WF-

 

WF-

 

WF-

WF-

WF-

 

WF-

 

WF-

WF-

WF-

 

WF-

éíÜàå

J1454C

J1254C

 

J1054

 

R1254

R1054

R854

 

F1254

F1054(S)

F854(S)

S1054

S854(S)

 

230Ç

700ÇÚ

360ÇÚ

320ÇÚ

550ÇÚ

500ÇÚ

430ÇÚ

270ÇÚ

230ÇÚ

180ÇÚ

250ÇÚ

200ÇÚ

 

 

 

ëãàÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34ÇÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åéÑÖãú

WF-J1454C/J1254C/J1054

WF-R1254/R1054/R854

WF-F1254/F1054(S)/F854(S)

WF-S1054/S854(S)

åÄëëÄ ìèÄäéÇäà

ÅìåÄÉÄ

2,5Í„

 

 

 

2,1Í„

 

 

 

 

1,9Í„

 

 

1,8Í„

 

èãÄëíàä

1,0Í„

 

 

 

0,9Í„

 

 

 

 

0,8Í„

 

 

0,7Í„

ëäéêéëíúÇêÄôÖçàü

åéÑÖãú

WF-J1454C

WF-J1254C/R1254/F1254

WF-J1054/R1054/F1054(S)/S1054

WF-R854/F854(S)/S854(S)

èêàéíÜàåÖ

Ó·./ÏËÌ.

1400

 

 

1200

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

800

 

SAMSUNG àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ 19