ëÓ‰ÂʇÌËÂ

 

íÂıÌË͇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË---------------------

‚ÚÓ‡fl ÒÚÓÓ̇ Ó·ÎÓÊÍË

ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ----------------------------------------------

2

ê‡ÒÔ‡Íӂ͇ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚-------------------------------------------------

2

é·˘ËÈ ‚ˉ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ -------------------------------------------------

2

Ç˚·Ó ÏÂÒÚ‡ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚ -------------------------------------------

3

ê„ÛÎËӂ͇ ‚˚ÒÓÚ˚ ÌÓÊÂÍ--------------------------------------------------------

3

쉇ÎÂÌË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Ó˜Ì˚ı ·ÓÎÚÓ‚ ---------------------------------------

3

èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ¯Î‡Ì„‡ ‰Îfl ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ (Ì ‚Ó ‚ÒÂı ÏÓ‰ÂÎflı)-------

4

èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ¯Î‡Ì„‡ ‰Îfl ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ ------------------------------------

4

ê‡ÁÏ¢ÂÌË ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ ---------------------------------------------------

5

èÓ‰Íβ˜ÂÌË χ¯ËÌ˚ Í ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇---------------------------

5

ᇄÛÁ͇ Ë ÒÚË͇ ·Âθfl ---------------------------------------------------------

6

é·˘ËÈ ‚ˉ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl---------------------------------------------------

6

èÂ‚‡fl ÒÚË͇ ·Âθfl -----------------------------------------------------------------

8

ᇄÛÁ͇ ‚ χ¯ËÌÛ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡----------------------------------------

8

ëÚË͇ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ àÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

Fuzzy Logic-------------------------------------------------------------------------------

9

êۘ̇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ÂÊËχ ÒÚËÍË ----------------------------------------------

10

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ÒÚ‡Ú‡ ----------------------------

10

ëÓ‚ÂÚ˚ ÔÓ ÒÚËÍÂ --------------------------------------------------------------------

11

ìıÓ‰ Á‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ ------------------------------------------------

12

Ä‚‡ËÈÌ˚È ÒÎË‚ ‚Ó‰˚ ËÁ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ -----------------------------

12

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Á‡ÏÂÁ¯ÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚--

12

óËÒÚ͇ ̇ÛÊÌ˚ı ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚-------------------

12

óËÒÚ͇ ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ Ë ÌË¯Ë ‰Îfl ÓÚÒÂ͇ -------------

13

óËÒÚ͇ ÙËθÚ‡ ‰Îfl ÏÛÒÓ‡------------------------------------------------------

13

óËÒÚ͇ ÒÂÚ˜‡ÚÓ„Ó ÙËθÚ‡ ¯Î‡Ì„‡ ‰Îfl ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ -------------------

14

ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ -------------------------------------------------

15

èÓ·ÎÂÏ˚ Ë Ëı ÛÒÚ‡ÌÂÌË -------------------------------------------------------

15

ê‡Ò¯ËÙӂ͇ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ Ó· ӯ˷͇ı----------------------------------------

15

퇷Îˈ‡ ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË --------------------------------------------------

16

èËÎÓÊÂÌËfl ---------------------------------------------------------------------------

18

éÔËÒ‡ÌË ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ ̇ flÎ˚͇ı Ó‰Âʉ˚ -------------------------------------

18

è‰ÛÔÂʉÂÌËfl ÔÓ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌ˲ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË---

18

ᇢËÚ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚------------------------------------------------------

19

á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Òڇ̉‡Ú‡Ï---------------------------------------

19

íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ----------------------------------------------------

19

SAMSUNG àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ 1