ᇄÛÁ͇ Ë ÒÚË͇ ·Âθfl

èÂ‚‡flÒÚË͇·Âθfl

èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÒÚË‡Ú¸ ·Âθ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á, ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ·ÂÁ Á‡„ÛÁÍË·Âθfl.óÚÓ·˚˝ÚÓ҉·ڸ:

1.ç‡ÊÏËÚÂÍÌÓÔÍÛ (ÇÍÎ./Ç˚ÍÎ.).

2.èÓÎÓÊËÚÂÌÂÏÌÓ„ÓÏÓ˛˘Â„ÓÒ‰ÒÚ‚‡‚ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ

ÓÚÒÂ͇‰ÎflÏÓ˛˘Â„ÓÒ‰ÒÚ‚‡.

3. éÚÍÓÈÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È Í‡Ì, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ‰‡ÂÚÒfl‚Ó‰‡‚ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛Ï‡¯ËÌÛ.

4.èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ íÖåè., ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠ̠ÔÓfl‚ËÚÒfl Á̇˜ÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚40˚ë.

5.ç‡ÊÏËÚÂÍÌÓÔÍÛëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡.

ÇÂÁÛθڇÚ½ÚÓÈÔӈ‰Û˚ËÁÒÚË‡Î¸ÌÓÈχ¯ËÌ˚ ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂ̇ ‚Òfl ‚Ó‰‡, ÍÓÚÓ‡fl Ïӄ· ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ‚ χ¯ËÌÂÔÓÒÎÂÂÂÒ‰‡ÚÓ˜Ì˚ıËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ̇ÙËÏÂ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂ.

éÚ‰ÂÎÂÌË : åÓ˛˘ÂÂÒ‰ÒÚ‚Ó‰ÎflÔ‰‚‡ËÚÂθÌÓÈÒÚËÍË.

éÚ‰ÂÎÂÌË : åÓ˛˘ÂÂÒ‰ÒÚ‚Ó‰ÎflÓÒÌÓ‚ÌÓÈÒÚËÍË,ÛÏfl„˜ËÚÂθ‚Ó‰˚,ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθËÎË ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂθ.

éÚ‰ÂÎÂÌË : ÑÓ·‡‚ÍË,̇ÔËÏÂ,ÍÓ̉ˈËÓÌÂÚ͇ÌË(̇ÔÓÎÌflÈÚÂÌ‚˚¯Â,˜ÂÏÌËÊÌflfl˜‡ÒÚ¸ ÔÂ„ÓÓ‰ÍË“A”).

ᇄÛÁ͇‚ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛Ï‡¯ËÌÛÏÓ˛˘Â„ÓÒ‰ÒÚ‚‡

1.Ç˚ÚflÌËÚ ËÁ ÌË¯Ë ÓÚÒÂÍ ‰Îfl ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.

2.ÑÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÒÚËÍË ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË .

3.ÑÓ·‡‚¸Ú ÍÓ̉ˈËÓÌÂ Ú͇ÌË ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË (ÔË Ê·ÌËË).

4.ÑÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË (ÔË Ê·ÌËË).

è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Á‡ÎË‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÍÓ̈ÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚È ËÎË „ÛÒÚÓÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åÄäë

 

ÍÓ̉ˈËÓÌÂ ËÎË ÛÏfl„˜ËÚÂθ Ú͇ÌË, „Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò̇˜‡Î‡ ÌÂÏÌÓ„Ó ‡Á·‡‚ËÚ¸ ‚Ó‰ÓÈ (˝ÚÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÓÚ ·ÎÓÍËÓ‚‡ÌËfl ÓÚ‚ÂÒÚË ‰Îfl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÎË‚‡ ÍÓ̉ˈËÓÌÂ‡ ‚ÌÛÚ¸ ·‡‡·‡Ì‡).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 SAMSUNG àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚