èÓ‰ÎÂÊËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲

ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı êÂÍÓÏẨÛÂÏ˚È ÔÂËÓ‰:7ÎÂÚ àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ËÁÏÂÌflÚ¸ ‰ËÁ‡ÈÌ Ë ÒÔˆËÙË͇ˆËË ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl

ÖÒÎË‚ÓÁÌËÍ·ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸‚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË

-ÖÒÎË Ò ‚‡¯ÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ ‚ÓÁÌËÍ· ÔÓ·ÎÂχ, Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Samsung, Û͇Á‡‚ ÔË Ó·‡˘ÂÌËË Ò‚ÓË Ù‡ÏËÎ˲, ‡‰ÂÒ, ÌÓÏÂ ÚÂÎÂÙÓ̇, ‡ Ú‡ÍÊ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Ë ÒÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ ‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌ˚.

ëÂÚËÙËÍ‡Ú : êéëë äR. Äü46. Ç20885.

ëÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl : Ò 20.06.2005 ÔÓ 20.06.2008

àáÉéíéÇãÖçé Ç äàíÄÖ àáÉéíéÇàíÖãú: ëÄåëìçÉ

íéÇÄê ëÖêíàîàñàêéÇÄç îàêåéâ êéëíÖëí- åéëäÇÄ ÄÑêÖë àáÉéíéÇàíÖãü:

ëìÑÜéì ëÄåëìçÉ ùãÖäíêéçàäë äé., ãíÑ

221 JINMEN ROAD SUZHOU, JIANGSU, CHINA

äÓ‰ No. : DC68-02212B-YLP