شیامن هحفص ییانشور و ییوج هفرص رگ سح

شهاک یارب ار نویزیولت ییانشور و هدرک یریگ هزادنا ار قاتا رون نازیم یگژیو نیا .دنک یم میظنت راکدوخ روط هب ار نویزیولت ییانشور ییوج هفرص رگ سح رگ سح > ییوج هفرص راکهار > متسیس > تامیظنت> هب ،دییامن شوماخ ار تیلباق نیا دیهاوخ یم رگا .دنک یم هنیهب راکدوخ روط هب ورین فرصم دیورب ییوج هفرص

.دشاب ییوج هفرص رگ سح لیلد هب تسا نکمم ،تسا هریت یدایز کیرات طیحم کی رد نویزیولت یاشامت نیح رد هحفص رگا

.دهد شهاک ار ریوصت ییانشور تسا نکمم راکنیا .دینکن دودسم ئیش هنوگچیه اب ار رگ سح

تباث ریوصت دروم رد رادشه

رابخا ای سروب رازاب کرحتم راون ،نویزیولت همانرب یاه ناشن لیبق زا( تکرح یب ریوصت لماوع ای )jpeg یریوصت یاه لیاف لیبق زا( تکرح یب ریواصت شیامن زا نکمم ،دیهد شیامن موادتم روط هب ار تباث ریواصت رگا .دینک زیهرپ شیامن هحفص یور رب 4:3 ای اماروناپ تمروف هب ریواصت ای )هریغ و شیامن هحفص ریز رد یوریپ ریز یاه هیصوت زا افطلً ،دنیاشوخان تاریثأت نیا رطخ شهاک یارب .دراذگ یم رثا ریوصت تیفیک رب و دوش LED هحفص رد ریوصت یگتخوس رثا ثعاب تسا :دینک

.دینک یراددوخ ینلاوط تدم هب صاخ ینویزیولت لاناک کی شیامن زا

.دینک هدافتسا نکمم قباطت نیرتهب یارب نویزیولت تمروف میظنت یونم زا .دیهد شیامن لماک هحفص یور رب ار یریوصت هنوگره دینک یعس هشیمه

.دیهد شهاک ریواصت هیاس روهظ زا بانتجا یارب ار یگدنشخرد و ییانشور

هعجارم e-Manualهب تاییزج یارب .دینک هدافتسا دنا هدش یحارط هحفص یگتخوس و ریوصت ندنام یقاب شهاک یارب هک نویزیولت یاه یگژیو همه زا

.دییامن

نویزیولت یارب تبقارم

ً

یاشامت زا لبق ار بسچ تارذ نیا افطل .دنامب یقاب بسچرب ندنک زا سپ بسچ یرادقم تسا نکمم ،دشاب هدش قاصلا نویزیولت هحفص هب یبسچرب رگا

.دینک زیمت نویزیولت

 

هچراپ کی زا هدافتسا اب ار شیامن هحفص و یجراخ حطس امتح .دنرادرب شارخ ندرک کاپ ماگنه رد تسا نکمم نویزیولت شیامن هحفص و یجراخ حطس

.دوشن داجیا یشارخ ات دینک کاپ طایتحا اب ،مرن

 

هک یتاعیام هنوگره .دیشاپن نویزیولت یور رب میقتسم روط هب ار تاعیام هنوگره ای بآ

 

یگتفرگ قرب ای یزوس شتآ ،یگداتفاراک زا بجوم تسا نکمم دوش لوصحم لخاد

 

.دوش

 

زا ربیف ورکیم هچراپ اب ار تشگنا تارثا و اه هکل سپس و هدرک شوماخ ار نویزیولت

 

هب هک ربیف ورکیم هچراپ کی اب ار نویزیولت هحفص ای هندب .دینک کاپ تمیلام اب هحفص

 

کاپ کشخ هچراپ کی اب ار تبوطر ،نآ زا دعب .دینک زیمت هدش هتشغآ بآ یمک رادقم

 

هحفص هب تسا نکمم نوچ دینکن دراو راشف حطس هب یدایز ،ندرک زیمت نیح رد .دینک

 

هدننک زیمت تاعیام ای )هریغ و رنیت ،نزنب( لاعتشا لباق تاعیام زا زگره .دنک دراو بیسآ

 

.دیشاپب هچراپ یور ار هحفص هدننک زیمت یمک رادقم ،جمس یاه هکل یارب .دینکن هدافتسا

 

10 - یسراف