قرب فرصم شهاک

فرصم شهاک یارب .دهد یم همادا قرب یمک رادقم فرصم هب ،راکب هدامآ تلاح رد .دوش یم راکب هدامآ تلاح دراو ،دینک یم شوماخ ار نویزیولت هکیماگنه

.دیشکب ،دییامن هدافتسا نویزیولت زا ینلاوط تدم یارب دیرادن لایخ هکیماگنه ار قرب میس ،قرب

اهزاوج

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

TRA

Registed No. : ER44790/16

Dealer No. : 0016333/08

نیا زا ار زاب یاه هلعش اب ملاقا ریاس ای اه عمش هشیمه ،یزوس شتآ شرتسگ زا یریگولج روظنم هب - رادشه

.دیراد هگن رود لوصحم

15 - یسراف