دیشاب سامت رد گنوسماس اب دیناوت یم دیتسه هک اجک ره رد دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب دیراد گنوسماس تلاوصحم صوصخ رد یرظن ای لاوس هچنانچ

بيو عقوم

ءلامعلا ةمدخ زكرم

دلبلا

www.samsung.com/sg/support

1800-SAMSUNG(726-7864)

SINGAPORE

www.samsung.com/au/support

1300 362 603

AUSTRALIA

www.samsung.com/nz/support

0800 726 786

NEW ZEALAND

www.samsung.com/vn/support

1800 588 889

VIETNAM

www.samsung.com/th/support

0-2689-3232,

THAILAND

 

1800-29-3232

 

www.samsung.com/th/support

+95-1-2399-888

MYANMAR

www.samsung.com/my/support

1800-88-9999

MALAYSIA

 

603-77137477 (Overseas contact)

 

www.samsung.com/id/support

021-56997777

INDONESIA

 

08001128888

 

www.samsung.com/ph/support

1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]

PHILIPPINES

 

1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]

 

 

02- 422-2111 [ Standard Landline ]

 

www.samsung.com/tw/support

0800-329999

TAIWAN

www.samsung.com/jp/support

0120-363-905

JAPAN

www.samsung.com/in/support

1800 3000 8282 - Toll Free

INDIA

 

1800 266 8282 - Toll Free

 

www.samsung.com/in/support

0961-2300300

BANGLADESH

 

0800-0300300 (Toll Free)

 

www.samsung.com/support

0117540540

SRI LANKA

 

0115900000

 

www.samsung.com/eg/support

08000-7267864

EGYPT

 

16580

 

www.samsung.com/n_africa/support

3004 (Toll Free)

ALGERIA

www.samsung.com/iran/support

021-8255 [CE]

IRAN

www.samsung.com/sa/home

800 247 3457 (800 24/7 HELP)

SAUDI ARABIA

www.samsung.com/sa_en

 

 

www.samsung.com/pk/support

0800-Samsung (72678)

PAKISTAN

www.samsung.com/n_africa/support

80 1000 12

TUNISIA

 

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

U.A.E

www.samsung.com/ae/support (English)

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

OMAN

183-CALL (183-2255)

KUWAIT

www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

8000-GSAM (8000-4726)

BAHRAIN

 

 

800-CALL (800-2255)

QATAR

www.samsung.com/tr/support

444 77 11

TURKEY

 

0800-22273

JORDAN

 

06 5777444

 

www.samsung.com/levant

962 5777444

SYRIA

961 1484 999

LEBANON

 

 

964 77 261 72220

IRAQ

 

964 75 118 92525

 

www.samsung.com/n_africa/support

080 100 22 55

MOROCCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دنشاب یم ظوفحم قوقح همه ،.Samsung Electronics Co 2016 ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-00