نویزیولت بصن

راوید یور نویزیولت ندرک راوس

هب اي دزغلب تسا نکمم نویزیولت .دینک تاعارم قیقد روط هب ار هدنزاس یاه لمعلاروتسد ،دینک یم راوس راوید یور ار نویزیولت رگا روط هب هکنيا رگم ،دوش یم دراو یدج بيسآ نویزیولت هب و هدش لاسگرزب اي کدوک کي یارب ديدش تيمودصم بجوم هک دتفايب نيمز

.دشاب هدش راوس حيحص

.دینک بصن راوید هاگیاج بصن زا لبق هدش هداد ناشن ریز یاهرادومن رد هکیروط هب ار اهنآ ،دنراد راوید هاگیاج روتپادآ هک ییاه لدم یارب

.دینک هعجارم هدش هئارا گنوسماس راوید هاگیاج تیک هارمه هب هک یبصن یامنهار هب‐ ‐

یمن نارگید ای ناتدوخ هب بیسآ ای و لوصحم هب همدص هنوگره لوئسم Samsung Electronics ،دینك بصن ناتدوخ ار راوید هاگیاج هك دیتفرگ میمصت رگا

.دشاب

بصن تسب

 

 

راوید یور بصن روتپادآ

راوید یور

 

 

 

 

 

 

 

 

نویزیولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

بصن تسب

راوید یور بصن روتپادآ

راوید یور

نویزیولت

C

VESA راوید هاگیاج تیک تاصخشم و تارکذت

یارب ،چگ هتخت زا ریغ هب یحوطس یور رب راوید هاگیاج بصن زا لبق .دینك بصن نیمز حطس هب یدومع مكحم راوید كی یور رب ار راوید هاگیاج دیناوت یم امش یصخش همدص هب رجنم و دتفیب تسا نكمم ،دینک بصن راد بیش راوید ای فقس یور رب ار نویزیولت رگا .دیریگب سامت هدنشورف نیرتکیدزن اب رتشیب تاعلاطا

.دوش یدج

.تسا هدش هداد ناشن ریز لودج رد راوید یور بصن یاه تیک درادناتسا داعبا

C نوتس رد دینک هدافتسا راوید هاگیاج هب نویزیولت لاصتا یارب دیناوت یم هک ییاه چیپ یدنلب هک دینک هجوت ،دینک یم بصن ار صخش راوید هاگیاج کی رگا

.تسا هدش هداد ناشن ریز لودج

دادعت

درادناتسا چیپ

)رتم یلیم( C

چیپ خاروس تاصخشم

نویزیولت هزادنا

رتم یلیم هب VESA (A * B)‎

چنیا هب

 

 

 

4

M8

11

400 x 400

65 ~ 55

 

 

 

 

 

11 - یسراف