یرادهگن و ظفح و تلااکشا عفر

تلااکشا عفر

رد ار تلااکشا عفر شخب هکتسنیا رگید شور .دینک یسررب ار یلامتحا یاه لح هار و تلاکشم تسرهف ادتبا ،دراد یلکشم نویزیولت هک دسر یم رظن هب رگا کیلک Support یور و دینک ندید ”www.samsung.com“ زا افطلً ،دنوش یمن طوبرم یبای بیع تاکن نیا زا مادکچیه هب رگا .دینک یسررب e-Manual

.دیریگب سامت هدش رکذ امنهار هچرتفد نیا یتشپ دلج رد هک ینفلت سامت زکرم اب ای دینک

ای نشور هشیمه لسكیپ دنچ تسا نكمم ،دوجو نیا اب .دراد زاین تخاس یارب هتفرشیپ یژولونکت هب هک هدش لیکشت یعرف یاه لسکیپ زا TFT LED لنپ

.تشاد دنهاوخن لوصحم راك هوحن رب یریثأت اه لسكیپ نیا .دنشاب هتشاد دوجو شیامن هحفص رد شوماخ

 

نویزیولت یونم رد راکدوخ یناسر زورب ای یناسرزورب نونکا یاهدرکلمع زا .دینک یناسرزورب رازفا مرن نیرتدیدج هب ،نویزیولت هنیهب تیعضو ظفح یارب

.)راکدوخ یناسر زورب ای یناسرزورب نونکا > رازفا مرن یناسرزورب > ینابیتشپ > تامیظنت > ( دینک هدافتسا

 

.دش دهاوخن نشور نويزيولت

.دشاب هدش هدز نویزیولت و راوید یور زیرپ هب مكحم روط هب بوانتم قرب میس هك دیوش نئمطم

.تسا تسدکی زمرق گنر هب و هدش نشور نویزیولت یور ناوت رگناشن و دنک یم راک راوید یور زیرپ هک دیوش نئمطم

رد »دنک یمن راک رود هار زا لرتنک« هب ،دش شور نویزیولت رگا .تسین رود هار زا لرتنک لاکشا هک دیوش نئمطم ات دیهد راشف نویزیولت یور ار ناوت همکد

.دوش هعجارم ریز

مدع ای فیعض" ای یجراخ هاگتسد زا هدش فیرحت یادص/وئدیو/ریوصت ای درادن دوجو ادص/وئدیو/ریوصت

.درک ادیپ ار لاناک ناوت یمن ای دوش یم هداد ناشن نویزیولت یور "لانگیس

.دنشاب هدش دراو لاماکً اه لباک همه و هدوب حیحص هاگتسد هب لاصتا هک دیوش نئمطم

.دینک ناحتما ناکما تروص رد ار دیدج یاه لباک .دینك لصو هرابود و عطق ار یجراخ یاه هاگتسد و نویزیولت هب هدش لصو یاه لباك همه

.)عبنم > ( .تسا هدش باختنا حیحص یدورو عبنم هک دینک دییأتیبای بیع دوخ > ینابیتشپ > تامیظنت> ( .دینک ارجا ار نویزیولت یبای بیع دوخ ،دننک یم داجیا ار لاکشا هاگتسد ای نویزیولت ایآ هکنیا صیخشت یارب

.)ریوصت تست عورش ای ادص تست عورش >

.دینک توب اددجمً نآ ندز زیرپ هب هرابود سپس و زیرپ زا هاگتسد قرب میس ره ندیشک طسوت ار هدش لصو یاه هاگتسد ،دنتسه یداع شیامزآ جیاتن رگا

.دینک هعجارم هدش لصو هاگتسد ربراک یامنهار رد لاصتا یامنهار هب ،درک ادیپ همادا لکشم رگا

.دینک ارجا ار )راکدوخ یبای جوم > شخپ لاح رد > تامیظنت> ( راکدوخ یبای جوم ،تسا هدش لصو هراوهام ای لباک هبعج هب نویزیولت رگا

.دنك یمن راك رود هار زا لرتنك

زا لرتنک یاه یرتاب ،تروصنیا ریغ رد .دنز یم کمشچ نویزیولت رد ناوت رگناشن ایآ دیهد یم راشف ار رود هار زا لرتنک نشور همکد هکیماگنه دینک لرتنک

.دینک ضیوعت ار رود هار

.دنشاب تسرد تهج رد )-/+( اه بطق هک دنشاب هدش بصن یروط اه یرتاب هک دیوش نئمطم

.دیریگب نویزیولت تمس هب امیقتسم رتم 1.8 ات 1.5 هلصاف زا ار رود هار زا لرتنك

هب افطل(ً .دینک یزاس تفج نویزیولت هب ار رود هار زا لرتنک امتحً ،هدش هضرع )Bluetooth رود هار زا لرتنک( رود هار زا لرتنک هارمه هب نویزیولت رگا).دینک هعجارم e-Manual

.دنک یمن میظنت ار ادص نازیم ای شوماخ ای نشور ار نویزیولت هراوهام ای لباک هبعج رود هار زا لرتنک

زمر یارب هراوهام ای لباک هبعج ربراک یامنهار هچرتفد هب .دزادنایب راك هب ار نویزیولت هك دینك یزیر همانرب یروط ار هراوهام ای لباک هبعج رود هار زا لرتنك

.دوش هعجارم گنوسماس نویزیولت

8 - یسراف