ینمیا مهم یاه لمعلاروتسد !رادشه

).دینک هعلاطم نویزیولت زا هدافتسا زا لبق ار ینمیا یاه لمعلاروتسد افطل(ً

هب یزاین هک دهد یم ناشن تملاع نیا :II یدنب هقبط لوصحم

.درادن ینمیا یارب )دنارگ( یقرب نیمز هب لاصتا

قرب ژاتلو تملاع اب هک یمسا ژاتلو تملاع نیا :بوانتم قرب ژاتلو

.دهد یم ناشن ار هدش صخشم بوانتم

تملاع اب هک یمسا ژاتلو تملاع نیا :میقتسم قرب نایرج ژاتلو

.دهد یم ناشن ار هدش صخشم میقتسم قرب نایرج ژاتلو

تملاع نیا : دینک تاعارم ار هدافتسا یاه لمعلاروتسد ،طایتحا هب هطوبرم ینمیا تاعلاطا ریاس یارب هک دنک یم هیصوت ربراک هب

.دنک هعجارم ربراک یامنهار

طایتحا

دینکن زاب - یگتفرگ قرب رطخ

زاب ار )تشپ تمسق ای( باق ،یگتفرگ قرب رطخ شهاک روظنم هب :طایتحا روما هیلک .درادن دوجو لخاد رد یریمعت لباق شخب ای هعطق چیه .دینکن

.دینک راذگاو برجم لنسرپ هب ار یتاریمعت

هاگتسد لخاد رد لااب ژاتلو هک دهد یم ناشن امش هب تملاع نیا نیا یلخاد یاه شخب زا کیره اب سامت و ندز تسد .دراد دوجو

.تسا کانرطخ هاگتسد

ودرکراک هرابرد یمهم تاجتشون هک دهد یم ناشن تملاع نیا

.تسا هدش هئارا لوصحم نیا هارمه هب یرادهگن

مرگ ربارب رد نآ زا تظفاحم و هاگتسد نیا نئمطم درکراک نیمضت روظنم هب .دنا هدش هیبعت مزلا هیوهت نیمات یارب هاگتسد ریز ای تشپ تمسق و هندب رد دوجوم ذفانم و اهفاکش

.دوش هتفرگ اهنآ یولج ای هدش دودسم دیابن زگره ذفانم و اهرایش نیا ،دح زا شیب ندش

.دشاب هدش مهارف نآ یارب بسانم هیوهت هکنآ رگم دیهدن رارق تنیباک لخاد ای باتک هسفق دننام ،دودحم و گنت یاهاضف رد ار هاگتسد نیا

.دیهدن رارق دبات یم دیشروخ میقتسم رون هک ییاج رد ای ،یراخب ای ژافوش یور ای کیدزن ار هاگتسد نیا

.دنوش یگتفرگ قرب ای و یزوس شتآ هب رجنم تسا نکمم تروصنیا رد نوچ ،دیهدن رارق هاگتسد نیا یور ار )هریغ و نادلگ( بآ یواح فورظ

هاگتسد رگا .دیهدن رارق )هریغ و رختسا رانک ،سیخ نیمزریز کی رد ،ییوش تخر تشت ای ،هناخزپشآ کنیس ،ییوشتسد نگل ،مامح ناو کیدزن( بآ کیدزن ای ناراب ریز ار هاگتسد نیا

.دیریگب سامت زاجم هدنشورف کی اب و هدیشک ار قرب میس اروفً ،تسا هدش سیخ یقافتا روطب

روظنم هب افطلً .دشاب هتشاد دوجو اه یرتاب نتخادنا رود حیحص هویش هرابرد یطیحم تسیز تاررقم امش یگدنز لحم هقطنم رد دراد ناکما .دنک یم هدافتسا یرتاب زا هاگتسد نیا

.دیریگب سامت دوخ یلحم لوئسم یاه نامزاس اب ،تفایزاب ای و نتخادنا رود یاه هویش هرابرد تاعلاطا بسک

.دش دهاوخ یگتفرگ قرب ای و یزوس شتآ ثعاب راک نیا نوچ دینزن اهنآ هب ار اهروتپادآ ای و طبار یاه میس ،یراوید یاهزیرپ تیفرظ زا رتشیب

.دشاب هتشادن دوجو ،دنوش یم هداد رارق اهنآ لباقم رد ای اهنآ یور هک یملاقا طسوت ندش هدرشف ای اهنآ یور نتفر هار لامتحا هک دنوش هداد رارق یروط هب دیاب قرب نایرج یاه میس

.دیشاب ،دنوش یم جراخ هاگتسد زا هک یلحم رد و راوید یور زیرپ رد ،هخاشود یاهتنا رد اه میس بقارم اصوصخمً

ای و نتنآ و هدیشک نوریب یراوید زیرپ زا ارنآ قرب میس ،دینک یمن هدافتسا هاگتسد زا ینلاوط تدم یارب هک یعقاوم رد ای و ،قرب و دعر ربارب رد هاگتسد نیا زا تظفاحم روظنم هب

.درک دهاوخ تظفاحم یقرب طوطخ تاناسون ای و قرب و دعر زا یشان یاه بیسآ ربارب رد هاگتسد زا راک نیا .دینک عطق ارنآ لباک متسیس

تقباطم امش یلحم هکبش قرب تاصخشم اب میقتسم قرب روتپادآ یور هدش دیق ژاتلو هک دیوش نئمطم ،میقتسم قرب روتپادآ یجورخ هب بوانتم قرب میس ندرک لصو زا لبق

.دشاب هتشاد

.دوش یگتفرگ قرب رطخ بجوم تسا نکمم راکنیا .دیهد رارق هاگتسد نیا زاب یاه تمسق رد ار یزلف مسج چیه دیابن زگره

.دوش ماجنا برجم یاه نیسنکت طسوت طقف دیاب هاگتسد ندرک زاب .دینزب تسد هاگتسد یلخاد یاه تمسق هب دیابن زگره ،یگتفرگ قرب رطخ زا یریگولج یارب

زا قرب میس ندیشک اب ارنآ زگره .دیشکب ار قرب میس هخاشود هشیمه ،زیرپ زا قرب میس عطق ماگنه .دریگ رارق مکحم روط هب هک دینزب زیرپ هب یروط ار قرب میس هک دیوش نئمطم

.دینزن تسد قرب میس هب سیخ ناتسد اب .دیشکن زیرپ

.دیریگب سامت یتامدخ زکرم ای زاجم هدنشورف کی اب و هدیشک ار قرب میس اروفً - دیدش هاگتسد زا یداعریغ یاهوب ای اهادص هجوتم رگا اصوصخمً - تسا یداعریغ هاگتسد درکراک رگا

وناگدروخلاس ،ناکدوک رگا صوصخب( دیشکب زیرپ زا ار قرب میس امتحً ،دینک کرت ار دوخ لزنم یتدم یارب دیهاوخ یم ای و دوشن هدافتسا نویزیولت زا ینلاوط تدم یارب تسا رارق رگا

.)دننام یم لزنم رد اهنت هداتفا راک زا و ناوتان دارفا ای

.دیامن داجیا یزوس شتآ ای و یکیرتکلا تشن ،یگتفرگ قرب رطخ و هدش قیاع ندش بارخ بجوم ای و قرب میس ندش مرگ و ندز هقرج ثعاب دناوت یم هدش هتشابنا رابغ و درگ‐ ‐ هطوحم دننام ییاه ناکم رد ای تسا دوجوم اجنآ رد ییایمیش داوم ای و هتشاد دایز تبوطر ای ،مک ای دایز یامد هک ییاه ناکم ،رابغ و درگ رپ یاه طیحم رد ار نویزیولت دیراد رظن رد رگا

.دیریگب سامت زاجم یتامدخ زکرم کی اب امتحً ،دینک بصن درک دهاوخ راک زور رد تعاس 24 روطب هاگتسد هک هریغ و راطق هاگتسیا ،هاگدورف

.دینک هدافتسا یلوصا و حیحص ینیمز لاصتا هب زهجم یاهزیرپ و هخاشود زا طقف

).l سلاک تازیهجت طقف( .دوش هاگتسد هب تراسخ ای و یگتفرگ قرب ثعاب دناوت یم یلوصاریغ و بسانمان ینیمز لاصتا‐ ‐

.دنشاب سرتسد رد لاماکً قرب هخاشود و زیرپ هک دیوش نئمطم .دیشکب زیرپ زا ارنآ ،هاگتسد نیا لماک ندرک شوماخ یارب

.دینک یرادهگن ناکدوک سرتسد زا رود و نئمطم یناکم رد )هریغ و یرتاب( یبناج مزاول و تاموزلم زا

.دیریگب سامت یتامدخ زکرم کی اب و هدیشک ار قرب میس ،تسا هدید بیسآ هاگتسد رگا .دینزن هبرض نآ هب و هدرکن ترپ ار لوصحم

،شک هرشح ،رنیت ،لکلا ،نزنب ،موم دننام ییایمیش هدام عون چیه زا .دینک کاپ کشخ و مرن لامتسد کی اب ار لوصحم و هدیشک زیرپ زا ار قرب میس ،هاگتسد نیا ندرک زیمت یارب

.دننک کاپ ار لوصحم یور یاه هتشون ای هدز همدص نویزیولت رهاظ هب تسا نکمم ییایمیش داوم نیا .دینکن هدافتسا هدنیوش ای نغور ،اوه هدننکوبشوخ

.دیهدن رارق تاعیام ندیشاپ ای و تارطق ضرعم رد ار هاگتسد نیا

.دیزادنین شتآ رد ار اه یرتاب

.دیهدن رارق دح زا شیب یامرگ ضرعم رد و هدرکن قاروا ،هدادن یلاصتا ار اه یرتاب

.دوش ضيوعت تيفرظ مه ايو هباشم عون اب .دراد دوجو راجفنا رطخ ،یرتاب هابتشا عون اب رود هار رد هدش هدافتسا یاه یرتاب ضیوعت تروص رد

2 - یسراف