تاعلاطا ریاس و تاصخشم

 

 

 

تاصخشم

 

 

 

 

 

 

3840 x 2160

شیامن نشولوزر

 

 

4200R

هحفص یانحنا

 

 

 

 

یطیحم تسیز تاظحلام

 

)تياهنراف هجرد 104 ات 50( دارگ یتناس هجرد 40 ات 10

هدافتسا یامد

 

هدشن ریطقت ،دصرد 80 ات 10

هدافتسا تبوطر

 

)تياهنراف هجرد 113 ات 4-( دارگ یتناس هجرد 45 ات 20-

ندرک رابنا یامد

 

هدشن ریطقت ،دصرد 95 ات 5

ندرك رابنا تبوطر

 

 

)تسار / پچ( نادرگ هیاپ

 

UA65KS9000 / UA65KS9500

 

UA55KS9000 / UA55KS9500

لدم مان

 

رتم یتناس 163

 

رتم یتناس 138

)یرطق( هحفص هزادنا

 

 

تاو 60

)یجورخ( ادص

 

 

 

 

)قمع رد ضرع رد لوط( داعبا

 

رتم یتناس 10.91‏x 83.58 x 144.34

 

رتم یتناس 9.33‏x 71.32 x 122.6

هندب

 

رتم یتناس 40.46‏x 92.87 x 144.34

 

رتم یتناس 37.60‏x 80.0 x 122.6

هیاپ اب

 

 

 

 

نزو

 

مرگولیک 26.5

 

مرگولیک 17.9

هیاپ نودب

 

مرگولیک 28.8

 

مرگولیک 20.0

هیاپ اب

 

 

 

.دنشاب یم رییغت لباق یلبق علاطا نودب تاصخشم و حرط

.دینک هعجارم هدش بصن لوصحم یور رب هك یبسچرب هب ،قرب فرصم و ورین عبنم دروم رد تاعلاطا بسک یارب

14 - یسراف