«∞∑AGOq

Ë™OHW«∞∑ªDw°‡5œÆUzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«∞∑AGOq,«{Gj´Kv“¸,√£MU¡

 

.

«∞v«∞AU®W°Fb•u«∞w5œÆUzoØKLU¢CGj´Kv“¸

«¸§l

 

.

«∞v«∞AU®WÆ∂q•u«∞w5œÆUzoØKLU¢CGj´Kv“¸

«¸§l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´d÷«∞FMu«Ê«∞Hd´w

«{Gj´Kv“¸ELTITBUS(«∞FMu«Ê.«∞Hd´w)
ØKLU¢CGj´Kv≥c««∞e¸ßu·¥∑∫u‰îOU¸„°Os"NOELTITBUS"Ë"FFOELTITBUS".«–«ØUÊ≥MU„´Mu«Ê≠d´wË«•b≠Ij≠w«∞Id’,ßu·¥∑r«∞∑AGOq.√Ë¢u±U¢OJOU¢b´r•∑v8∞GU‹«∞FMu«Ê.«∞Hd´w

 

 

 

ÆUzLW…±OeXviD

 

 

 

 

 

¥b´rXviD

 

¢º∑ªb±KHU‹ivA±s√§q¢CLs°OU≤U‹«_Ëœ¥uË«∞HOb¥u,Ë¥πV√Ê¥∑r¢ªe¥MNU´Kv«∞Id’«∞Lb±Z°∑BLOr0669OSI.

¥LJs√Ê¢MIºr±KHU‹GEPM«∞L∫∑u¥W´KvXviD«∞v«∞HOb¥uË«_.Ëœ¥u

«∞±u«BHUX

 

 

 

 

 

¢ºUË‚«∞HOb¥u:¢b´rØq«ùÅb«¸«‹«_…îOd∞‡XviD°Fb≈Åb«¸3.11(«∞L∫∑u¥W´Kv

•∑v«ùÅb«¸«ôîOd

3.11XviD

 

¢ºUË‚«∞HOb¥u

≈Åb«¸5.1.«ôîOd)°Uù{U≠W«∞v∞p,–¥b´rDivX.¢BLOr1V,2V,3VË7V±∑u≠d∞‡

 

7V/3V/2V/1VVMW

VMW

 

 

 

 

 

VMW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBC:08spbk~023spbk

3PM

 

¢ºUË‚«_Ëœ¥u

spbk023.Ë¢b´r

¢ºUË‚«_Ëœ¥u:√Æd«’3PM…±AHd°Mº∂W°OX±sspbk08«∞v

 

RBC:821spbk~844spbk

3CA

 

 

 

 

spbk«∞v061spbk.

√Æd«’3CA±sspbk821«∞vspbk844,˱KHU‹AMW±s65

 

 

 

 

°Uù{U≠W«∞v∞p,–∞KFMu«Ê«∞Hd´w,ßu·¢b´r…«∞u•b¢BLOrtxeT(IMS.)

RBC:65spbk~061spbk

AMW

 

 

 

 

 

´Mb¢AGOqÆd’XviD,¥LJMp¢AGOq«∞LKn±l¢Lb¥bIVA.≠Ij

 

 

 

 

±ö•EW

 

 

 

°Os¢BU±OrXviD«∞Bu¢OW,…«∞L∑u≠dô¥b´roiduASTD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ô¥b´r8VVMW∞LKHU‹VMW.

 

 

 

´Mb≤ºa±Kn«∞FMu«Ê«∞Hd´w´KvMOR-DC°Uß∑ªb«Â«∞Ju±∂Ou¢d«∞ªU’°p,¢QØb±s≤ºªt°AJq±KnIMS.

ô¥∑r¢AGOqÆd’xviD´Mb±U¥JuÊ¢dœœ«∞∑FOOs∞t√Æq±s23.ØOKu≥d¢e Æb¥∑r¢AGOq°Fi«_Æd«’«∞LºπKW°∑BLOrXviD√ËDivX°AJq¨OdÅ∫O`√Ëô¥LJs√Ê¥∑r¢AGOKt. œ´r±Kn3PM:3REYAL1GEPM(ßd´W«∞∂∑U‹:SPBK023~SPBK821,¢dœœ«∞∑FOOs:44/23.84/1

.ØOKu≥d¢e)

20

¢AGOqXviD

«∞∑ªDw«∞v«_±UÂ/«∞ªKn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

√£MU¡«∞∑AGOq,«{Gj´Kv“¸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,«–«ØUÊ≥MU„√Ø∂d±s±KHOs≠w.«∞Id’

 

«¸§l«∞v«∞LKn«∞∑U∞wØKLU¢CGj´Kv“¸

 

 

 

 

 

 

 

 

«¸§l«∞v«∞LKn«∞ºU°oØKLU¢CGj´Kv“¸

 

 

 

,«–«ØUÊ≥MU„√Ø∂d±s±KHOs≠w.«∞Id’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«∞∑AGOq«∞ºd¥l

. “¸ Ë«±ºp «{Gj

:¥Kw ØLU «∞∑AGOq ßd´W ¢∑∫u‰ «∞∑AGOq, √£MU¡ «∞e¸ ≥c« ¢Lºp ØKLU

«{Gj´Kv√“¸«¸«∞LR®d

 

 

 

 

Ë™OHW«∞eËÂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

«{Gj´Kv“¸MOOZ

1

 

 

 

 

 

±s√§q

,

,

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ô≤∑IU‰«∞v«∞LMDIW«∞∑w

 

 

 

.(«∞eËÂ)

 

 

¢d¥b¢J∂Od≥U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØKLU¢CGj´Kv≥c««∞e¸,¥∑∫u‰îOU¸„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°Os"2XMOOZ"Ë"FFOMOOZ".

 

¥LJs¢AGOq±KHU‹XviD≠w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±ö•EW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ë{l2XmooZ.≠Ij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19