±AGÒq±b´uÂ…°LOeBSU

«∞Lu«ÅHU‹

«∞MuŸ

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞AdØW

«∞LM∑u§U‹

Pentax

Optio MX

Samsung

Digimax-420

Samsung

Digimax-400

Samsung

Kenox UX4

Sanyo

VPC-AZ1

 

Not recognize in PC

Sony

DSC-F828

Sony

DSC-P73

Sony

DSC-T1

Sony

DSC-F88

Sony

DSC-M1

Sony

DSC-W1

Sony

DSC-T3

Toshiba

Sora PDR-T30

Nikon

Coolpix 5900

Nikon

Coolpix S1

Nikon

Coolpix 7600

Panasonic

DMC-FX7

Panasonic

DMC-LS1

Panasonic

DMC-LZ2

Canon

IXY-Digital600

Pentax

S5i

Minolta

Dimage Xt

Olympus

AZ-1

Sony

DSC-W5

«∞MuŸ

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

 

«∞JU±Od««∞dÆLOW

 

«∞AdØW

«∞LM∑u§U‹

Canon

PowerShot A70

Canon

A90

Canon

IXY40

Canon

IXY50

Canon

A90

Canon

A95

Canon

G6

Canon

S60

Casio

Exilom Z-40

Casio

QV-R51

Fuji

Finepix-A340

Fuji

Finepix-F810

Fuji

Finepix-F610

Fuji

Finepix-f450

Fuji

Finepix S7000

Fuji

Finepix A310

Kodak

Easy Save CX-4300

Konica

KD-310Z

Kyocera

Finecam SL300R

Kyocera

Finecam SL400R

Kyocera

Finecam S5R

Kyocera

Finecam Xt

Minolta

Dimage-Z1

Minolta

Dimage Z1

Minolta

Dimage X21

NIKON

Coolpix4200

NIKON

 

 

 

¿Ç\¿Àïè

 

MA)¿ÇÜèQé¿ÇÜLè^ké(

04Àï_ñFÑ

≤º∂W…«ù®U¸«∞v«∞Cu{U¡

06Àï_ñFÑ

¿ÇU_A^ñé¿ÇeAÇUé∞öß∑FLU‰

2%

¿ÇLbèïç¿ÇLè¿v}ó¿æQÜAÇó

 

MF

55Àï_ñFÑ

≤º∂W…«ù®U¸«∞v«∞Cu{U¡

01Àï_ñFÑ

¿ÇU_A^ñé¿ÇeAÇUé∞öß∑FLU‰

0%.6

¿ÇLbèïç¿ÇLè¿v}ó¿æQÜAÇó

 

QåAŒKbtñÑ—¿Ç}\¿ÇÜZÖS

3—¡\¿

¿Ç_qé

02ã\K]-02úñÉèã\K])±1Àï_ñFÑ(

ÖZ„¿ÇL\ÀÀ

58Àï_ñFÑ)pâZ‡¿TZúñÉèã\K](EAÇÜ\aV

≤º∂W…«ù®U¸«∞v«∞Cu{U¡

0%.50)pâZ‡¿TZúñÉèã\K](

¿ÇLbèïç¿ÇLè¿v}ó¿ΩQÜAÇó

57Àï_ñFÑ

veÑ¿Ç}âAfl

¿Ç}k\:021¡‡08ÖÉá,¿Ç_ÜÅ:1.2ÖÉá

¡TRA‹—¿Ç}\

 

TRñ\fl¿Çb\ïl

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

 

Coolpix4300

Nikon

Coolpix 2200

Nikon

Coolpix 3500

Nikon

Coolpix 3700

Nikon

Coolpix 4100

Nikon

Coolpix 5200

Olympus

stylus 410 digital

Olympus

300-digital

Olympus

u300

Olympus

X-350

Olympus

C-760

Olympus

C-5060

Olympus

X1

Olympus

u-mini

Panasonic

Lumix-FZ20

Panasonic

DMC-FX7GD

Panasonic

Lumix LC33

Panasonic

LUMIX DMC-F1

Pentax

Optio-S40

521ã\K]-01úÉñèã\K]

04Àï_ñFÑ

03Àï_ñFÑ05Àï_ñFÑ(œËÊ«∞Ld®`)

002‡¿”ECI,SMR/HC)¿ÇLbèïç¿ÇLè¿v}ó¿æQÜAÇó:01%()59TD-XAM( 002‡¿”ECI,SMR/HC)¿ÇLbèïç¿ÇLè¿v}ó¿æQÜAÇó:01%()69TD-XAM( 002‡¿”ECI,SMR/HC)¿ÇLbèïç¿ÇLè¿v}ó¿æQÜAÇó:01%()69TD-XAM(

04Àï_ñFÑ

57Àï_ñFÑ

 

 

ÖZ„¿ÇL\ÀÀ

 

≤º∂W…«ù®U¸«∞v«∞Cu{U¡

 

 

veÑ¿Ç}âAfl

 

 

KBOñ\¿ÇÜUè

 

 

¿ÇÜÄF\

 

 

¿ÇkAé¿ÇeèKñé

 

(3)

±J∂d«∞Bu‹

 

(3)

±J∂d«∞Bu‹

(3)

±J∂d«∞Bu‹«ù{U≠w

 

 

veÑ¿Ç}âAfl

≤º∂W…«ù®U¸«∞v«∞Cu{U¡

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

«∞JU±Od««∞dÆLOW

Pentax

Optio-S50

Pentax

Optio 33LF

Pentax

Optio 33L

Pentax

Optio X

Pentax

S¥œ

 

¿ÇqÜèÖó

08Ë«◊

«ß∑Nö„«∞DUÆW

063)p\“(*233)¿ÕKwA’(*072)pÜ~(ÖÉá

¿ΩEqAÀ

68

67