Ë™OHW±RÆX«∞MuÂ/Ë™OHW«∞J∑r

Ë™OHW±RÆX«∞MuÂ

¥LJMp{∂j«∞uÆX«∞cÍ¥∑uÆn±AGÒqDVD.°MHºt

«{Gj´Kv“¸PEELS.(«∞MuÂ)

ØKLU¢CGj´Kv≥c««∞e¸¥∑GOd«∞uÆX«∞Lª∑U¸ØLU¥Kw: 09œÆOIW06œÆOIW54œÆOIW03œÆOIW51œÆOIW≈¥IU·

kHz MHz

∞∑QØOb{∂j±RÆX«∞MuÂ,«{Gj´Kv“¸PEELS.(«∞MuÂ)

¥∑r´d÷«∞uÆX«∞L∑∂Iw∞uÆX«∞Mu«∞Lª∑U¸Æ∂q¢uÆn±AGqDVD¢KIUzOU.«∞CGj´Kv«∞e¸…±d√îdÈ¥GOÒdËÆX«∞Mu±s«∞C∂j.«ôîd

ù∞GU¡±RÆX«∞MuÂ,«{Gj´Kv“¸PEELS(«∞MuÂ)•∑v¥∑r´d÷

FFO´Kv®U®W.«∞Fd÷

 

Ë™OHWØ∑r«∞Bu‹

« îdÈ

≥cÁ«∞u™OHW…±HOb∞Kdœ´Kv§d”«∞∂U»√Ë.«∞NU¢n

«{Gj´Kv“¸ETUM.(«∞J∑r)

«∞u™Uzn
¥Fd÷"ETUM"´Kv®U®W.«∞Fd÷

 

ù¥IU·Ë™OHWØ∑r«∞Bu‹,«{Gj´Kv«∞e¸…±d£U≤OW.

 

kHz

 

MHz

Ë™OHW«∞Bu‹«∞IuÍËË{l«∞Bu‹

VO

LU

ME

TI JO

G

CON

TR

 

UL

 

 

OL

M

 

 

 

«î∑OU¸Ë{l«∞Bu‹

Ë™OHW«∞Bu‹«∞IuÍ

≤EU±p«∞Lb±Z«∞LBGd±eËœ°Lu«“ʱº∂o«∞C∂jË¥LJMp°t√Ê≤EU±p«∞LBGd«∞Lb±Z±πNe°u™OHW«∞Bu‹.«∞IuÍ
¢ª∑U¸√≤ºV«∞∑u«“Ê°Os¢dœœ«‹«∞∑d¥∂q(«∞Bu‹«∞FU∞w«∞D∂IW)
¢J∂dË™OHW«∞Bu‹«∞IuÍ«∞Bu‹«∞πNu¸Ë¢∑Ib©∂IW
Ë«∞πNOd(«∞Bu‹«∞ªHOi«∞FLOo),Ë≠IU∞MuŸ«∞LußOIv«∞∑w
«∞Bu‹«∞FU∞OW√Ë«∞Bu‹«∞πNu¸±d¢Os±s√§q

 

¢º∑Ll.«∞ONU

 

 

«ôß∑L∑UŸ°U∞Bu‹«∞∫IOIw.«∞IuÍ

 

 

 

(Ë{l«∞Bu‹)´Kv«∞Ku•W®GÒqEDOMDNUOS
«{Gj´Kv“¸P.DNUOS(«∞Bu‹«∞IuÍ)´Kv
«_±U±OW√Ë«{Gj´Kv“¸EDOMDNUOS

 

«∞Ku•W«_.±U±OW

(Ë{l«∞Bu‹)´Kv§NU“«∞∑∫Jr´s°Fb•∑v¥∑r

 

«∞M∑OπW:«{Gj´Kv“¸P.DNUOS(«∞Bu‹«∞IuÍ)´Kv«∞Ku•W

 

«î∑OU¸«∞ªOU¸.«∞LDKu»

 

 

«_.±U±OWù∞GU¡≥cÁ«∞u™OHW,«{Gj´Kv“¸

 

 

 

................................................................SSAP

∞K∫Bu‰´Kv...

«î∑d...

P.DNUOS(«∞Bu‹«∞IuÍ)…±d£U≤OW.
«∞∑u«“Ê«∞FUœÍ(îDw)

 

 

....................................................SPOP

«∞∑u«“Ê«∞LMUßOV∞ußOIv«∞∂u»

 

 

....................................................ZZAJ

«∞∑u«“Ê«∞LMUßV∞ußOIv«∞πU“

 

 

....................................................KCOR

«∞∑u«“Ê«∞LMUßV∞LußOIv«∞dË„

 

 

..........................................................OIDUTS

«∞∑u«“Ê«∞LMUßV∞öß∑b¥u

 

 

..............................................................BULC

«∞∑u«“Ê«∞LMUßV∞KMUœÍ

 

 

..............................................................LLAH

«∞∑u«“Ê«∞LMUßV∞KBU∞W

 

 

..............................................................EIVOM

«∞∑u«“Ê«∞LMUßV∞KHOKr

 

 

............................................................HCRUHC

«∞∑u«“Ê«∞LMUßV∞KJMOºW

 

 

58

57