«∞∑AGOq

Ë™OHW«∞eËÂ

¥LJMp¢J∂Od±MDIWîUÅW…∞KBu¸«∞LFdË{W°Uß∑ªb«Â≥cÁ.«∞u™OHW

 

DVD VCD
Ë™OHW«∞eËÂ(¢J∂Od«∞AU®W)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«{Gj´Kv“¸

«{Gj´Kv√“¸«¸«∞LR®d

 

«{Gj´Kv“¸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3RETNE.(«∞bîu‰)

∞ö≤∑IU‰«∞v

,

,

,

2

MOOZ.(«∞eËÂ)

 

 

 

1

 

 

«∞LMDIW«∞∑w¢d¥b¢J∂Od≥U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØKLU¢CGj´Kv«∞e¸,¥∑GOd±º∑uÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«∞eËÂØLU¥Kw:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECT ZOOM POSITION

DVD

≤º∂W«∞AU®W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´Kv“¸WEIVZE…(«∞LAU≥b.«∞ºNKW)

«{Gj

 

 

 

 

 

 

 

 

ØKLU¢CGj´Kv≥c««∞e¸,ßu·¥∑r¢AGOqË™OHW«∞eËÂ.Ë≈¥IU≠NU

 

´Mb±U¥∑r´d÷«∞HOKr°∑BLOr«∞AU®W«∞Fd¥CW,¥LJs≈“«∞W«∞FLuœ«ôßuœ≠w«∞πe¡«∞FKuÍ

 

Ë«∞πe¡«∞ºHKw∞AU®W«∞∑KHe¥uÊ°U∞CGj´Kv“¸WEIVZE…(«∞LAU≥b.«∞ºNKW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EZ VIEW

 

EZ VIEW OFF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞s¢FLq≥cÁ«∞u™OHW«–«¢r¢ºπOqDVD°∑BLOr“«Ë¥WØU±Od«…±∑Fbœ.

 

 

±ö•EW

 

Æbô¢ª∑Hw«_…´Lb«∞ºuœ«¡_Ê°Fi±s√Æd«’DVD∞b¥NU±Fb‰√≠Iw≈∞v¸√ßwœ«îKw.

 

 

 

 

 

°w

…≈´Uœ«∞∑AGOq«¥t

 

 

DVD VCD

CD

«{Gj´KvBPER.A

2

«{Gj´KvBAPER.≠w

1

°b«¥W«∞LIDu´W«∞∑w¢d¥b
≠w≤NU¥W.«∞LIDu´W
…≈´Uœ¢AGOKNU.

REPEAT : A–B

REPEAT : A–

 

ù∞GU¡Ë™OHW…≈´Uœ¢AGOq«Í—°w,«{Gj´KvBPER.Aôî∑OU¸ "KCABYALPTAEPER:FFO."

REPEAT : OFF

 

 

 

 

±ö•EW

 

 

 

 

∞s¢FLqË™OHWTAEPERB-A´KvÆd’3PM√ËGEPJ.

ôî∑OU¸…≈´Uœ¢AGOq«¥t°w±s®U®W´d÷«∞LFKu±U‹,«{Gj´KvB-.PER.A

30

29