±ö•EW•u‰«∞LBDK∫U‹

±ö•EW•u‰«_Æd«’

«∞u™Uzn «_îdÈ

«∞LºπKW´Kv°Fi√Æd«’DVD≥wÅu¸¥∑r≈¸ßU∞NU±s…´b“Ë«¥U±ª∑KHW≠wËÆXË«•b(¢dßq≤Hf

ELGNA(«∞e«Ë¥W)

…«∞Bu¸±s«_±UÂ,±s«∞OºU¸,±s«∞OLOs,.«∞a)±l±∏q≥cÁ«_Æd«’,¥LJs«ß∑ªb«Â“¸elgnA(«∞e«Ë¥W)∞∑GOOd

“«Ë¥W…«∞LAU≥b∞KBu¸.«∞ªUÅW

 

 

 

 

 

 

≥cÁ«_¸ÆU±ºπKW´Kv√Æd«’DVD.«∞FMu«Ê±Iºr«∞v√§e«¡,…´b¥bØq§e¡∞b¥t¸Ær,Ë¥LJs«∞∂∫Y´s√§e«¡

REBMUNRETPAHC

«∞HOb¥u«∞ªUÅW°ºd´W°Uß∑ªb«Â≥cÁ«_.¸ÆUÂ

 

(¸Ær«∞HBq)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥uÆd’°BdÍË–Ø∏U≠W´U∞OW¥IbÂÅu¸ËÅu‹°Mu´OW…±L∑U“±ºπKW´s©d¥o.«ù®U¸«‹°HCq¢CU±s¢IMOW{Gj≠Ob¥u

 

 

DVD

…«∞πb¥b)2-GEPM(Ë¢IMOW¢ºπOq«∞J∏U≠W«∞FU∞OW,¥∑JuÊÆd’DVD±sÆdÅOs°ºLp0.6±Kr°AJq¸«°j.±FU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«î∑BU¸∞‡noitaludoMedoCesluP(¢Fb¥qØuœ«∞M∂i)-«ßr¬îd∞úËœ¥u.«∞dÆLw

 

 

MCP

±ºπq´Kv«∞Id’«∞Lb±Z«∞Ldzw(°SÅb«¸0..2)¥LJs«î∑OU¸«∞Bu¸√Ë«∞∂OU≤U‹…«∞Lª∑U¸±s«∞IUzLW

 

 

CBP
(¢∫Jr≠w«∞∑AGOq)

«∞LFdË{W´Kv®U®W.«∞∑KHe¥uÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øq±s±AGqDVDË√Æd«’DVD…±AHd°dÆr.±MDIW

REBMUNNOIGER

«–«∞r¥MUßV¸Ær«∞LMDIW´KvÆd’DVD∞dÆr«∞LMDIW∞LAGqDVD,ô¥LJs∞KLAGq¢AGOq.«∞Id’

 

(¸Ær«∞LMDIW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±Hºd¥ENd√ßHq.«∞AU®W¥LJs√Ê¥∫∑uÍÆd’DVD´Kv23∞GW∞KFMu«Ê«∞Hd´wØ∫b.√ÆBv

 

SELTITBUS
(«∞FMu«Ê«∞Hd´w)

 

 

 

 

 

≥cÁ«ô¸ÆU±ºπKW´Kv√Æd«’DVD.´Mb±U¥∫∑uÈ«∞Id’´Kv≠OKLOs√Ë√Ø∏d,¢dÆr≥cÁ«_≠ö°‡1eltiT,2eltiT,.«∞a

REBMUNELTIT

 

(¸Ær«∞FMu«Ê)

 

 

 

 

 

 

≥cÁ«_¸ÆU±FOMW«∞v«∞LºU¸«‹«∞∑w¢ºπq´Kv√Æd«’«∞HOb¥uË«_.Ëœ¥u°HCq∞p–¥LJs«∞∂∫Y´s±uÆl

REBMUNKCART

 

 

 

 

±ºU¸îU’.°ºd´W

 

(¸Ær«∞LºU¸)

¥∫∑uÍ´Kv«∞Bu‹Ë«∞Bu¸«∞LºπKW«∞∑w¢∑ºUËÈ≤u´O∑NU±l≤u´OW®d¥j.«∞HOb¥u¥ºU´b≥c««∞LAGq«∞Id’

 

DCOEDIV

«∞Lb±Z«∞Ldzw±l¢∫Jr«∞∑AGOq(°SÅb«¸0..2)

(«∞Id’«∞Lb±Z«∞Ldzw)

¥FOb≈îd«Ã«∞Bu‹«∞L∫Oj«∞dÆLw…∞IMU5.1(√Ë6)±s√Æd«’DVD√ËDL«∞LºπKW´Kv≈®U¸«‹¸ÆLOW(±l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√≠Cq≤u´OW«∞Bu‹,√≠Cq≤DU‚œ¥MU±OJw,Ë√≠Cq«¢πUÁ∞∑MIOWÅu‹œË∞∂w

 

±l

.)

´ö±W«∞Id’(

 

 

 

 

 

 

«∞L∫Oj«∞∑IKObÍ,¥LJs∞p«ôß∑L∑UŸ°U∞Bu‹«∞∫IOIw.«∞b¥MU±OJw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢BLOr¢ºπOq«∞Id’

√Æd«’R-DC

«´∑LUœ«´Kv§NU“¢ºπOq«∞Id’(±ºπq«∞Id’«∞Lb±Z√ËØu±∂Ou¢d®ªBw)Ë•U∞W«∞Id’,Æbô¥∑r¢AGOq°Fi√Æd«’R-DC. «ß∑ªbÂÆd’R-DC°∫πr056±OGU°OX/47.œÆOIWô¢º∑ªbÂaidemR-DC_≤tô¥LJs¢AGOKt. «–≈ØUʱLJMU,ô¢º∑ªbÂaidemWR-DC(«∞IU°q…ù´Uœ«∞J∑U°W)•OYô¥LJs¢AGOKNU.

¥LJs¢AGOq√Æd«’R-DC≠Ij«∞∑w¥∑r"≈¨öÆNU".°U∞JU±q«–«ØUÊ«∞πe¡±GKIU≈ô√Ê«∞Id’™q±H∑u•U,ô¥LJMp¢AGOq«∞Id’.°U∞JU±q

 

 

 

 

√Æd«’3PMR-DC

 

 

¥LJs≠Ij¢AGOq√Æd«’R-DC«‹–±KHU‹3PM«‹–¢BLOr0669OSI√ËteiloJ.

¥πV√Ê¢JuÊ•dË·«ßr«∞LKn∞Id’3PM8•dË·√Ë√Æq≠w«∞Du‰Ë√Êô¢∫uÍ´Kv√Í≠d«⁄√Ë√®JU‰îUÅW.(/=.+)

´Kv®U®W«∞Fd÷…∞Ku•b.«∞dzOºOW

*

«–«ØUÊ«ßr«∞LKnØu¸¥U,ßu·¥Fd÷«ôßr´Kv®U®W«∞∑KHe¥uÊ°U∞KGW«∞Ju¸¥WËßu·°∑r´d÷´ö±W

 

 

«ß∑ªbÂ√Æd«’¢r¢ºπOKNU°Mº∂W°OU≤U‹±CGu©W/¨Od±CGu©W√Ø∂d±s821spbK.

 

 

 

 

¥LJs≠Ij¢AGOq«∞LKHU‹«‹–«_°FUœ".3pm"Ë"3PM.."

¥LJs¢AGOq«∞Id’«∞L∑Fbœ«_§e«¡«∞Lºπq´Kv.«∞∑FUÆV«–«ØUÊ≥MU„§e¡≠d«⁄≠w«∞Id’«∞L∑Fbœ«_§e«¡,¥LJs∞KId’«∞∑AGOq•∑v§e¡

 

 

 

 

.«∞Hd«⁄

 

 

«–«∞r¥∑r≈¨ö‚«∞Id’,ßu·¥º∑Gd‚©u¥ö±s√§q°b¡«∞∑AGOqË∞s¥∑r¢AGOqØq«∞LKHU‹.«∞LºπKW

∞KLKHU‹…«∞LAHd°∑BLOr≤º∂W°OX±∑Mu´W(RBV:etaRtiBelbairaV),±∏ö±KHU‹…±AHd°Mº∂W°OX±MªHiË≤º∂W°OX±d¢Hl(±∏ö,23

 

 

 

 

spbK~023spbK),Æb¥∑r•c·«∞Bu‹√£MU¡.«∞∑AGOq

 

 

«–«¢r¢ºπOq√Ø∏d±s005±ºU¸«´KvÆd’±b±ZË«•b,¥LJs¢AGOq005±ºU¸«Ø∫b.√ÆBv

 

 

«–«¢r¢ºπOq√Ø∏d±s003±M∫MOU‹´KvÆd’±b±ZË«•b,¥LJs¢AGOq003±M∫MvØ∫b.√ÆBv

 

 

 

 

±U≥u3PM?

3PM≥u«î∑BU¸∞‡3reyaLoiduA1-GEPMGEPM«∞L∑FKIW°∑πU¸»±πLu´W«∞Bu¸«∞L∑∫dØWpuorGstrepxEserutciP

 

 

.)

*

gnivoM.≈Ê3PM≥u¢BLOr±Kn°Mº∂W{Gj21:1(821spbK

°LFMw,¥LJMp«ß∑ªb«Â¢BLOr3PM,∞FLq¢ºπOq¥FUœ‰21…±d∞KLu«œ«∞LºπKW«∞∑w¥ºπKNU°Id’±b±Z.´UœÍ

 

 

 

 

√Æd«’GEPJR-DC

 

 

 

 

¥LJs≠Ij¢AGOq±KHU‹«‹–¢Lb¥b"gepj".Ë".GEPJ".

«–«∞r¥Js«∞Id’±GKIU,ßu·¥º∑Gd‚ËÆ∑U√©u‰∞∂b¡«∞∑AGOqËÆbô¥LJs¢AGOqØq«∞LKHU‹«∞∑w¢r¢ºπOKNU.

 

 

¥LJs≠Ij¢AGOq√Æd«’R-DC«‹–±KHU‹GEPJ°∑BLOr0669OSI√ËteiloJ.

¥πV√Ê¢JuÊ•dË·«ßr±KnÆd’GEPJ8•dË·√Ë√Æq≠w«∞Du‰Ë√Êô¢∫∑uÍ´Kv√Í≠d«⁄√Ë´ö±U‹îUÅW.(/=.+)

¥LJs≠Ij¢AGOqÆd’±∑Fbœ«_§e«¡±ºπq.°U∞∑FUÆV«–«ØUÊ≥MU„§e¡≠d«⁄≠w«∞Id’«∞L∑Fbœ«_§e«¡,¥LJs∞KId’«∞∑AGOq•∑v§e¡

 

 

 

 

.«∞Hd«⁄

 

 

 

 

¥LJs¢ªe¥s999¸9…Åu¸ØQÆBv•b´KvÆd’±b±Z.Ë«•b

 

 

´Mb¢AGOqÆd’±b±Z∞‡erutciPijuF/kadoK,¥LJs¢AGOq±KHU‹GEPJ≠w±M∫Mv…«∞Bu¸.≠Ij

¥º∑Gd‚¢AGOq«ôÆd«’«∞Lb±πW«∞LdzOW°Uß∑∏MU¡erutciPijuF/kadoKËÆ∑U√©u‰√ËÆbô¥∑r¢AGOKNU.«∞∂∑W

66

65