«∞L∫∑u¥U‹

«ôß∑Fb«œ

 

«ôß∑Fb«œ

.......................................................................................................................................................................1

¢∫c¥d«‹±s√§q«∞ºö±W

......................................................................................................................................................................................2

«∞∑∫u©U‹

......................................................................................................................................................................................3

«∞LLOe«‹

.......................................................................................................................................................................................5

«∞uÅn

 

«∞∑uÅOö‹

.........................................................................................................................................................................9

¢uÅOq±J∂d«‹«∞Bu‹

.........................................................................................................................................................................11

«∞∑uÅOq«∞v«∞∑KHe¥uÊ

...............................................................................................................................................................21

Ë™OHWP.NACS(«∞Lº`«∞∑Ib±w)

.......................................................................................................................................................................31

¢uÅOq±Ju≤U‹îU¸§OW

....................................................................................................................41

¢uÅOq≥u«zwMF,MA(«∞Lu§W«∞L∑ußDW)Ë«∞Lu§W…«∞IBOd(«î∑OU¸Í)

.................................................................................................................................................................................51

gFl¿Ç_Apé

 

«∞∑AGOq

71

¢AGOq«∞Id’................................................................................................................................................................................

91

¢AGOqXviD.................................................................................................................................................................................

12

¢AGOq±KHU‹«∞ußj°Uß∑ªb«Â…±OeBSU...................................................................................................................................................

32

´d÷±FKu±U‹«∞Id’........................................................................................................................................................................

42

«∞∑AGOq«∞ºd¥l/«∞∂Dw¡.......................................................................................................................................................................

52

¢ªDw«∞LMU™d/«_¨U≤w........................................................................................................................................................................

62

Ë™OHW«∞e«Ë¥W.................................................................................................................................................................................

72

…≈´Uœ«∞∑AGOq................................................................................................................................................................................

92

…≈´Uœ«∞∑AGOq«¥t°w........................................................................................................................................................................

03

Ë™OHW«∞eËÂ...................................................................................................................................................................................

13

«î∑OU¸∞GW«_Ëœ¥u«∞FMu«Ê«∞Hd´w...............................................................................................................................................................

23

«ô≤∑IU‰«∞v«∞LMEd/«_¨MOW…±∂U®d.............................................................................................................................................................

33

¢AGOq±KnGEPJ.............................................................................................................................................................................

53

«ß∑ªb«ÂÆUzLW«∞Id’.........................................................................................................................................................................

63

«ß∑ªb«ÂÆUzLW«∞FMu«Ê........................................................................................................................................................................

 

«ù´b«œ

73

{∂j«∞KGW....................................................................................................................................................................................

83

§bˉ¸±e«∞KGW...............................................................................................................................................................................

93

{∂j≤uŸ®U®W«∞∑KHe¥uÊ.....................................................................................................................................................................

14

{∂j«∞∑∫Jr«_°uÍ(±º∑uÈ«∞∑Ib¥d)...........................................................................................................................................................

24

{∂jØKLW«∞Ld˸.............................................................................................................................................................................

34

{∂j˸‚«∞πb¸«Ê............................................................................................................................................................................

54

{∂jCRD({Gj«∞MDU‚«∞b¥MU±OJw)...............................................................................................................................................................................................................................

64

≈´b«œ¢e«±s«_Ëœ¥u-≠Ob¥u....................................................................................................................................................................

 

¢AGOq«∞d«œ¥u

74

«ôß∑LUŸ«∞v«∞d«œ¥u..........................................................................................................................................................................

84

«∞L∫DU‹«∞Lº∂IW«∞C∂j......................................................................................................................................................................

 

…•πOd«∞Ad¥j

94

¿º^LÜA’¿Çòa\ïl¿ÇÄA^ñM..................................................................................................................................................................

 

«∞u™Uzn«_îdÈ

25

K_RñÑ—¿Ç}\¿ÇÜZÖS........................................................................................................................................................................

45

K_RñÑE\àAÖS¿Ç\¿Àïè.........................................................................................................................................................................

55

‡mñwé¿ÇÜêM.................................................................................................................................................................................

.........................................................................65

≈∞GU¡«∞LRÆX...........................................................................................................

75

Ë™OHW«∞Bu‹«∞IuÍËË{l«∞Bu‹........................................................................................................................................................

85

Ë™OHW±RÆX«∞MuÂ/Ë™OHW«∞J∑r..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................95

Ë™OHW«ù™NU¸/Ë™OHW«∞LF∑UÂ/Ë™OHWË{lOCE(¢u≠Od«∞DUÆW)

..............................................................................................................................................................06

Ë™OHW±º∑uÈ«∞πNOd/«∞∑d¥∂q(±u«“Ê«∞Lº∑ªbÂ)

.................................................................................................................................................................16

¢uÅOqßLU´U‹«∞d√”/«∞LOJdË≠uÊ(«î∑OU¸Í)

16

{∂j©∂IW«∞Bu‹..............................................................................................................................................................................

26

¢∫u©U‹•u‰±FU∞πW«_Æd«’Ë¢ªe¥MNU........................................................................................................................................................

36

Æ∂q©KV«∞ªb±W...............................................................................................................................................................................

56

±ö•EW•u‰«_Æd«’.........................................................................................................................................................................

66

±ö•EW•u‰«∞LBDK∫U‹.....................................................................................................................................................................

76

«∞Lu«ÅHU‹..................................................................................................................................................................................

86

±AGÒq±b´uÂ…°LOeBSU....................................................................................................................................................................

«∞LLOe«‹

¢AGOq«_Æd«’…«∞L∑FbœË±R«∞nMF/MA,«∞Ad¥j

 

¥∑LOe±uœ¥q69TD/59TD-XAM…°Ib¸¢AGOq«_Æd«’…«∞L∑Fbœ±s{LsOIDEV-DVD,DC,DC-3PM,R-DC,WR-DC,

 

DCV,XviD,GEPJËWR/R-DVD±l±R«∞nMF/MAË«∞Ad¥j≠w±AGÒqË«•b°U∞m.«∞∑FIOb

 

Ë™OHW≈¥IU·®U®W«∞∑KHe¥uÊ

 

¥FLq69TD/59TD-XAM¬∞OU´Kv∞LFUÊËîHi∞LFUÊ®U®W«∞∑KHe¥uÊ°Fb3œÆUzo≠wË{l.«ù¥IU·

 

¥FLq69TD/59TD-XAM´KvÆHq≤Hºt¬∞OU≠wË{l¢u≠Od«∞DUÆW«∞JNd°UzOW°Fb02œÆOIW≠wË{l≈¥IU·®U®W«∞∑KHe¥uÊ

 

Ë™OHW¢u≠Od«∞DUÆW«∞JNd°UzOW

 

¥IuÂ69TD/59TD-XAM°S¥IU·≤Hºt¬∞OU°Fb02œÆOIW≠wË{l.«ù¥IU·

 

´d÷®U®W«∞∑KHe¥uÊ«∞LBMuŸË≠IU∞DKV«∞e°uÊ

 

¥ºL`∞p69TD/59TD-XAM°Uî∑OU¸…«∞Bu¸«∞LHCKW∞b¥p√£MU¡¢AGOqGEPJ,DVD/DCV,√ËDCVË{∂DNU…ØBu¸îKHOW

 

 

 

 

.∞KAU®W

 

¥FDvDVD(Æd’«∞HOb¥u«∞dÆLw)Åu¢U…ËÅu¸…±L∑U“°HCqÅu‹œË∞∂w«∞dÆLw«∞L∫OjË¢IMOW{Gj≠Ob¥u

 

 

 

 

 

 

 

 

2-GEPM.«üÊ¥LJMp«ôß∑L∑UŸ°NcÁ«∞∑Q£Od«‹«∞∫IOIOW≠w«∞LMe‰,±∏KLU√≤p≠w±ºdÕßOMLUzw√ËÅU∞W•HKW.±ußOIOW

 

 

V I D E O

¢AHÒd…√§Ne¢AGOqDVDË«_Æd«’•ºV.«∞LMU©o¥πV√Ê¢özr«∞d±u“«∞LMDIOW±s√§q¢AGOq.«∞Id’«–«∞r¢özr

 

 

 

~

 

 

 

1

 

6

«∞d±u“,∞s¥∑r¢AGOq.«∞Id’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥Fd÷¸Ær«∞LMIDW∞Nc««∞πNU“´Kv«∞Ku•W«∞ªKHOW.∞KLAGÒq

 

 

 

 

 

 

 

 

(±AGÒqDVD±l≤Hf«∞d±e«∞LMDIwßOAGÒq√Æd«’DVD«∞∑w¢KBo¸ÆF∑NU±l¸±u“±MDIW.«∞Nu¥W)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•LU¥W«∞Mºa
¢AHÒdØ∏Od±s√Æd«’DVD±s√§q±Ml.«∞Mºa°º∂V∞p,–¥πV√Ê¢uÅÒq±AGÒqDVD«∞v¢KHe¥u≤p…°Bu¸
,…±∂U®d∞Of±l§NU“.«∞HOb¥u´Mb«∞∑uÅOq±l§NU“«∞HOb¥u,¢u§b…Åu¸±Au≥W±s√Æd«’DVD«∞∑w

 

¥LMl.≤ºªNU

¥∑JU±q≥c««∞LM∑Z¢IMOW±Ml«∞Mºa´s©d¥o©KV«∞∂d«¡«‹«_±d¥JOWË•Iu‚«∞LKJOW«∞HJd¥W«_îdÈ«∞∑w¢LKp

noitaroproCnoisivorcaM˱U∞p«∞∫Iu‚.«üîdÈ¥πV√Ê¥∑r¢Hu¥i«ß∑ªb«Â¢IMOW±Ml«∞Mºa±sÆ∂q

noitaroproCnoisivorcaM,Ë¥º∑FLq≥c««∞πNU“≠w«∞LMe‰Ë∞Gd÷…±AU≥b…±∫bœ≠Ij,´Mb«ôß∑ªb«Â∞Gd÷¬îd,

¥πV√Ê¢u«≠onoitaroproCnoisivorcaM´Kv.∞p–¥LMl¢HJOp«∞πNU“Ë«∞NMbßW.«∞FJºOW

4

3