«∞∑AGOq

 

 

 

 

 

«∞∑ªDw«∞v«_±UÂ/«∞ªKn

.

 

 

 

 

«∞∑AGOq,«{Gj´Kv“¸√£MU¡

 

 

 

 

,«–«ØUÊ≥MU„√Ø∂d±s±Kn≠w.«∞Id’

 

¥∑r«î∑OU¸«∞LKn«∞∑U∞w´Mb±U¢CGj´Kv“¸

 

 

 

 

 

 

¥∑r«î∑OU¸«∞LKn«∞ºU°o´Mb±U¢CGj´Kv“¸

,«–«ØUÊ≥MU„√Ø∂d±s±Kn≠w.«∞Id’

 

 

 

«∞∑AGOq«∞ºd¥l
√£MU¡.«∞∑AGOq

√Ë

∞∑AGOq«∞Id’°ºd´W√ßdŸ,«{GjË«±ºp“¸

X4 — X8 — X23 — lamroN : ¥Kw ØLU «∞∑AGOq ßd´W ¢∑GOd ßu· ±MNLU, “¸ √Í Ë¢Lºp ¢CGj ØKLU

.(«∞FUœÍ)X2

 

 

 

 

 

 

 

 

«_…§Ne«∞L∑ºUËÆW

 

 

 

 

 

.1…√§NeBSU«∞∑w¢b´r1v.0egarotSssaMBSU.

 

 

 

…(√§NeBSU¢FLqØId’ÆU°q∞KMIq≠wswodniW(0002√Ë√•bÀ)œËÊ¢dØOV«∞L∫dÒ„.«ù{U≠w

 

 

 

 

 

 

 

.2±AGÒq3PM:DDH˱AGÒq3PM°MuŸ.«∞u±i

 

 

 

 

 

 

 

.3«∞JU±Od««∞dÆLw:°dË¢uØu‰PTP¨Od.±b´uÂ

 

 

 

 

ô¥∑rœ´r«_…§Ne«∞∑w¢DKV¢dØOV«∞∂d≤U±Z«ù{U≠w´Mb±U¢uÅKt«∞v§NU“.«∞JL∂Ou¢d

 

 

 

 

 

 

.4DDHBSUËevirDhsalFBSU:…√§Ne¢b´r2BSU.0√Ë1BSU.1.

 

 

 

 

 

Æb¢πdÒ»«ôî∑ö·≠w≤u´OW«∞∑AGOq´Mb±U¢uÅq§NU“1BSU.1.

 

 

 

 

 

∞‡DDHBSU,¢QØb±s¢uÅOqßKp«∞DUÆW«∞JNd°UzOW«ù{U≠w«∞vDDHBSU∞K∑AGOq.«∞LMUßV

 

 

 

«‹–≠∑∫W…Ë«•b˧NU“…Æd«¡°DUÆWBSU«‹–≠∑∫U‹…±∑Fbœ

.5§NU“…Æd«¡°DUÆWBSU:§NU“…Æd«¡°DUÆWBSU

 

 

 

 

 

 

 

«´∑LUœ«´Kv«∞LM∑Z,Æbô¥b´r§NU“…Æd«¡°DUÆWBSU.

 

 

 

 

 

 

«–«ÆLX°∑dØOV…√§Ne…«∞c«Ød…«∞L∑Fbœ≠w§NU“…Æd«¡«∞∂DUÆW,…«∞L∑FbœÆb¢u«§t.«∞LAJö‹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«∞∑BU±Or«∞Lb´u±W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢dœœ«∞∑FOOs

 

«∞HOJºq

«ùÅb«¸

ßd´W«∞∂∑U‹

 

«±∑b«œ«∞LKn

«ßr«∞LKn

 

 

 

 

 

084*046

 

GPJ.GEPJ.GPJ

…«∞Bu¸«∞∏U°∑W

 

 

44.zHk1

 

spbk483~08

 

3PM.3PM

«∞LußOIv

 

 

 

44.zHk1

 

8V

spbk821~65

 

AMW.AMW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.zHk1

 

084*023

1DCV.2DCV,1.0

1.spbM5

 

GPM.GEPM.TAD

DCV

«∞ºOMLU

 

 

 

44~zHk84.zHk1

 

084*027

1V,2V3V,7V

spbM4

 

.VMWVMW

 

 

 

 

 

 

 

(ô¥b´r9V)

 

 

 

 

 

 

 

 

44~zHk84.zHk1

 

084*027

3XviD.5XviD~11.divX,1

spbM4

 

.FSA,IVA

XviD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ô¥b´r«∞πNU“«∞Lº∑ªbÂ≤EU±KnSFTN.(¥∑rœ´r≤EU±KnTAF≠Ij)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ë™OHW±COnBSU∞Nc««∞LM∑uÃô¢b´rØq…√§NeBSU.

 

 

 

 

 

∞KLFKu±U‹•u‰«_…§Ne«∞Lb´u±W,«≤EdÅH∫U‹.86
AGOq¢±KHU‹«∞ußj°Uß∑ªb«Â…±OeBSU

 

p¥¢uÅOq«∞LKHU‹Ë¢AGOKNU±s…√§Ne±ªeÊBSU«∞ªU¸§OW±∏q±AGÒq3PM,…«Ød–˱OiBSU,«∞a

 

 

 

°Uß∑ªb«ÂË™OHWBSU.

 

«{Gj´Kv“¸BSU´Kv

2

 

1

…«∞u•b«∞dzOºOW√Ë“¸XUA

ÅqØU°qBSU.
(«ù{U≠w)´Kv§NU“«∞∑∫Jr

 

 

 

´s°Fb±s√§q«î∑OU¸Ë{l

 

 

 

BSU.

 

 

 

¥∑r´d÷"BSU"´Kv®U®W«∞Fd÷Ë°Fb∞p–

 

 

¥∑ö®w.

 

 

¥∑r´d÷®U®WGNITROSBSU´Kv®U®W

 

 

«∞∑KHe¥uÊË¥∑r¢AGOq«∞LKn.«∞L∫Huÿ

 

 

.)

 

ù¥IU·«∞∑AGOq,«{Gj´Kv“¸POTS(«ù¥IU·)(

 

 

 

 

 

 

 

 

ô¥∑rœ´r±KHU‹«∞HOb¥u(XviD,AMW,GEPM,.«∞a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±ö•EW

 

∞LMl≠Ib«Ê«∞∂OU≤U‹«∞L∫Hu™W≠w§NU“BSU,«∞d§U¡≈¥IU·…«∞u•b√Ë«∞∑∫u¥q«∞vË{l«îdÆ∂q≠Bq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØU°qBSU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ù¥IU·«∞∑AGOq≠w®U®WÆUzLWBSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸±e±Kn«∞LußOIv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸±e±Kn…«∞Bu¸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸±eØq«∞LKHU‹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸±e±Kn«∞ºOMLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´Mb±U¥JuÊÍ•U∞W«ù¥IU·Ë«î∑d«∞d±e

 

 

 

«{Gj´Kv“¸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«∞LDKu»±s«∞πe¡«_´Kv.∞KIUzLW

 

 

 

 

 

.

 

∞∑AGOq±KHU‹«∞LußOIv,«î∑d¸±e

 

 

 

 

 

.

 

…∞LAU≥b±KHU‹,…«∞Bu¸«î∑d¸±e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

ôî∑OU¸Øq«∞LKHU‹,«î∑d¸±e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

…∞LAU≥b±KHU‹«∞ºOMLU≠Ij,«î∑d¸±e

 

 

 

 

22

21