«∞∑AGOq«∞ºd¥l/«∞∂Dw¡

DVD VCD CD MP3

«∞∑AGOq«∞ºd¥l

 

. “¸ Ë«±ºp «{Gj
:¥Kw ØLU «∞∑AGOq ßd´W ¢∑GOd «∞∑AGOq, √£MU¡ «∞e¸ ≥c« ¢Lºp ØKLU

«∞∑AGOq

 

 

 

 

 

 

 

 

«∞∑AGOq«∞∂Dw¡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´Kv“¸WOLS.(«∞∂Dw¡)

«{Gj

 

 

 

 

ØKLU¢CGj´Kv≥c««∞e¸√£MU¡«∞∑AGOq,¢∑GOdßd´W«∞∑AGOqØLU¥Kw:

 

 

DivX

 

 

 

 

VCD

 

DVD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±ö•EW

 

 

 

 

ô¥FLq≈¸§UŸ«∞∑AGOq«∞∂Dw¡´Mb¢AGOq«∞Id’«∞Lb±Z

 

ËXviD.

«∞Ldzw

 

√£MU¡¢AGOq«∞Id’«∞Lb±Z√ËÆd’±b±Z-3PM

°ºd´Wßd¥FW,¥∑rßLUŸ«∞Bu‹°ºd´Wx2Ë∞Of°ºd´W

24

x4,x8,Ëx.23

ô¥ªdë∞Bu‹√£MU¡«∞∑AGOq«∞∂Dw¡Ë¢AGOq•dØW

 

 

….«∞ªDu

´d÷±FKu±U‹«∞Id’

¥LJMp…±AU≥b±FKu±U‹«∞∑AGOq•u‰«∞Id’´Kv®U®W.«∞∑KHe¥uÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«{Gj´Kv“¸OFNI(«∞LKFu±U‹)´Kv§NU“«∞∑∫Jr´s.°Fb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØKLU¢CGj´Kv«∞e¸,¥∑GOd«∞Fd÷ØLU¥Kw:

 

 

 

MP3 JPEG DivX

 

 

VCD CD

DVD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥∑ö®v«∞Fd÷

¥∑ö®v«∞Fd÷

 

 

 

¥∑ö®v«∞Fd÷

 

±U≥u´Mu«Ê?

 

 

 

 

 

≠OKr±∫∑uÍ≠wÆd’DVD.

 

 

 

 

 

 

 

±ö•EW

 

 

 

±U≥u≠Bq?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øq´Mu«Ê´KvÆd’DVD¥MIºr«∞v√§e«¡…ÅGOd…´b¥b¢ºLv°‡".≠Bu‰"

¥ª∑Kn´d÷±FKu±U‹Æd’«´∑LUœ«´Kv.«∞Id’

´Kv®U®W«∞∑KHe¥uÊ!

¥ENd¸±e

 

 

 

 

 

«–«™Nd≥c««∞d±e´Kv®U®W«∞∑KHe¥uÊ´Mb±U¢CGj´Kv«_“¸«¸,≥c««∞∑AGOq¨Od±∑u≠d≠w«∞Id’«∞Lb±Z«∞LAGÒq.«üÊ

 

 

 

 

 

±U≥u«∞LºU¸(«∞LKn)?

 

 

 

 

 

§e¡±s…«∞Bu¸√˱Kn±ußOIv±ºπq´KvDCV(«∞Id’«∞Lb±Z«∞Ldzw),DC(«∞Id’«∞Lb±Z)

 

 

 

 

 

√ËÆd’±b±Z-3PM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´d÷«∞AU®W

´d÷LATIGIDYBLOD

´d÷∞GW«_Ëœ¥u´d÷«∞LºU¸(«∞LKn)´d÷Æd’´d÷DVD

(œË∞∂w«∞dÆLw)

 

±b±Z-3PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´d÷«∞FMu«Ê«∞Hd´w

´d÷«∞LºU¸(«∞LKn)

´d÷«∞FMu«Ê

´d÷«∞Id’«∞Lb±Z

´d÷«∞e«Ë¥W

«∞Ldzw

 

 

 

 

 

 

´d÷«∞º∑Od¥u´d÷…≈´Uœ«∞∑AGOq

 

 

´d÷XviD

 

´d÷«∞HBq

´d÷«∞Id’«∞Lb±Z

(«∞OºU¸/«∞OLOs)´d÷«∞πLU´W

 

 

 

 

 

23