BATTEUR_PREP-LINE_2544991_8141 N°1 01/12/10 16:46 Page41

Turvaohjeet

Tutustu huolellisesti näihin turvaohjeisiin ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja noudata laitteen käyttöohjetta.

-Ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan varmista, että laitteeseen merkitty jännite vastaa verkkovirran jännitettä. Jännite-ero voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Takuu ei kata virheellisestä sähköliitännästä aiheutuvia vahinkoja.

-Tämä laite on tarkoitettu pelkästään kotikäyttöön. Laitteen pitempiaikainen käyttö kaupallisiin tai ammatillisiin tarkoituksiin voi ylikuormittaa sitä ja johtaa sen vahingoittumiseen ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Takuu ei kata laitteen tällaisesta käytöstä aiheutuvia vahinkoja.

-Sähköiskuvaaran vuoksi älä koskaan käytä laitetta märin käsin tai kosteilla tai märillä pinnoilla. Varmista, etteivät laitteen sähköosat pääse kastumaan äläkä koskaan upota niitä veteen.

-Loukkaantumisvaaran välttämiseksi eivät laitetta saa käyttää lapset eikä kukaan muukaan henkilö, joka ei ole ensin tutustunut näihin ohjeisiin.

-Holhousta vaativat henkilöt (ml. lapset), joiden kyvyt eivät mahdollista laitteen turvallista käyttöä ja muut kokemattomat henkilöt eivät saa käyttää sitä ilman laitteen käytöstä ja turvallisuudesta vastaavan henkilön apua, valvontaa ja opastusta.

On suositeltavaa valvoa, etteivät lapset leiki laitteella.

-Irrota laite verkkovirrasta heti käytön jälkeen ja myös ennen sen puhdistusta ja sähkökatkoksen yhteydessä.

-Älä käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla tai jos laite, sen virtajohto tai pistotulppa on vahingoittunut. Turvallisuussyistä saa vahingoittuneen virtajohdon vaihtaa vain valtuutettu T Tefal huolto (ks. luettelo esitteessä „Tefal palvelut“).

-Lukuunottamatta yleisiä puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka käyttäjä voi suorittaa itse, saa laitteeseen puuttua vain valtuutettu huolto.

-Älä laita laitetta, virtajohtoa tai pistoketta minkäänlaiseen nesteeseen.

-Älä jätä virtajohtoa riippumaan lasten ulottuville, kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa tai niiden lähelle, lämpölähteiden lähelle tai teräville reunoille.

-Laitteen takuun voimassaolon säilyttämiseksi ja teknisten ongelmien välttämiseksi älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse äläkä anna muidenkaan epäpätevien henkilöiden tehdä sitä. Vie laite korjattavaksi valtuutettuun huoltoon.

-Älä kanna laitetta virtajohdosta äläkä irrota laitetta verkkovirran pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Se voisi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

-Muiden kuin valmistajan suosittelemien osien ja varusteiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantu misvaaran, laitteen vahingoittumisen, häiriöitä sen toiminnassa ja takuun raukeamisen.

-Sähköiskuvaaran välttämiseksi varmista, etteivät sormesi kosketa pistotulpan piikkejä liittäessäsi laitetta verkkovirtaan tai irrottaessasi sitä.

-Älä liitä verkkovirran samaan pistorasiaan muita laitteita sovitinta käyttäen sähköverkon mahdollisen ylijännitteen välttämiseksi, joka voisi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Varmista ennen jatkojohdon käyttöä, että se on hyvässä kunnossa.

41