DB328R/BD329R 83
Nederlands
Gebruik van RDS

RDS (Radio Data Systeem)

Dit toestel beschikt over een RDS decoder zodat
de RDS data van zenders die gebruik van dit sys-
teem maken kunnen worden verwerkt. RDS biedt u
diverse extra mogelijkheden en functies.
De naam van de zender die wordt ontvangen
kan bijvoorbeeld op het display worden getoond
(PS) en er kan automatisch naar een andere
frequentie worden overgeschakeld wanneer de
ontvangst bijvoorbeeld tijdens de rit verslechtert
(alternatieve frequentie).
Tevens kan met gebruik van RDS op ieder moment
verkeersinformatie worden ontvangen zodra het
aanvangt. De weergave van de CD of cassette kan
hiervoor automatisch worden onderbroken.
Daarbij kan bij ontvangst van EON informatie
automatisch naar andere voorkeuzezenders van
hetzelfde netwerk worden overgeschakeld voor
ontvangst van verkeersinformatie. De uitzending
van de huidige zender wordt dan even onder-
broken en er wordt naar de andere zender met
verkeersinformatie (TP zender) overgeschakeld.
Deze functie werkt mogelijk niet in bepaalde ge-
bieden.
De FM functie van de radio moet voor gebruik
van RDS zijn geactiveerd.
AF : Alternatieve Frequentie
PS : Programma Service Naam
PTY : Programma Type
EON : Enhanced Other Network
TP : Verkeersinformatie (Traffic Pro-
gramma)
RDS onderbreking zal niet functioneren bij AM ra-
dio-ontvangst.

AF functie

Met de AF functie wordt naar een andere fre-
quentie van hetzelfde netwerk overgeschakeld
indien de ontvangst van de huidige zender ver-
slechtert. Er blijft zo indien mogelijk een goede
ontvangst gegarandeerd.
Bij het verlaten van de fabriek is de functie geacti-
veerd “ON” (aan).
Uitschakelen van de AF functie
Druk op de [AF] toets. “AF” in het display zal do-
ven en de AF functie wordt uitgeschakeld.
Activeren van de AF functie
Druk wanneer “AF” niet op het display oplicht
nogmaals op de [AF] toets. “AF” licht vervolgens
op het display op en de AF functie wordt weer
geactiveerd.
Wanneer de ontvangst van de ingestelde zender
verslechtert zal het toestel proberen naar een an-
dere, alternatieve frequentie over te schakelen.
SEARCH” wordt tijdens het zoeken naar een al-
ternatieve frequentie voor de huidige zender op
het display getoond.

REG (Regionaal Programma) functie

De ontvangst van regionale zenders is optimaal
wanneer de REG functie is geactiveerd.
Met deze functie uitgeschakeld schakelt het toe-
stel naar een regionale zender in het volgende
lokale gebied dat u bereikt.
Bij het verlaten van de fabriek is de functie uitge-
schakeld “OFF” (uit).
Opmerkingen:
Deze functie is uitgeschakeld wanneer er een na-
tionale zender (bijvoorbeeld BBC 2_FM wordt
ontvangen.
The “on/off” instelling voor REG is effectief wan-
neer de AF functie is geactiveerd.
Activeren van de REG functie
Houd de [AF] toets tenminste 1 seconde inge-
drukt.
REG” zal nu op het display oplichten en de
REG functie is aan.
Uitschakelen van de REG functie
Houd de [AF] toets weer tenminste 1 seconde
ingedrukt.
REG” zal van het display doven en de REG
functie is uitgeschakeld.

Handmatig afstemmen op regionale

zenders in hetzelfde netwerk

1. Deze functie werkt wanneer AF is geacti-
veerd en REG is uitgeschakeld.
Opmerking:
Deze functie kan worden gebruikt wanneer regio-
nale zenders in hetzelfde netwerk worden ontvan-
gen.
2. Druk op een van de [DIRECT] toetsen om
een regionale zender op te roepen.
3. Druk nogmaals op dezelfde [DIRECT] toets
indien de ontvangst van de opgeroepen zen-
der niet-bevredigend is. Er wordt nu naar een
gerelateerde regionale zender in hetzelfde
netwerk overgeschakeld.