84 DB328R/BD329R
Nederlands
1
2
3
4
5
6
Inhoud
Nieuws
Informatie
Pop muziek
Sport
Klassiek
Melodie:ontspanningsmuziek
Voorkeuze-
nummer
Programma type benaming
ENGLISH
NEWS
INFO
POP M
SPORT
CLASSICS
EASY M

Gebruik van RDS

Verkeersinformatie (TA: Traffic

Announcement)

Met de TA (verkeersinformatie) standby functie
geactiveerd kunt u de verkeersinformatie beluis-
teren zodra het aanvangt, ongeacht welke func-
tie is ingeschakeld. U kunt tevens automatisch
op zenders die verkeersinformatie hebben (TP
zenders) afstemmen.
Deze functie kan alleen gebruikt worden wanneer
TP” brandt in het display. Wanneer TP” brandt
betekent dit dat het RDS station dat op dit mo-
ment ontvangen wordt verkeersinformatie pro-
gramma’s uitzendt.
Activeren van de TA standbyfunctie
Wanneer u op de [TA] toets drukt met uitsluitend
TP” op het display opgelicht, zullen “TP” en “TA
oplichten en de TA standbyfunctie wordt geacti-
veerd totdat een verkeersinformatie-uitzending
start. Bij aanvang van verkeersinformatie zal
TRA INFO” op het display verschijnen. Als u op
de [TA] toets drukt terwijl er een Verkeerbericht
ontvangen wordt zal de ontvangst van de
verkeersinformatie worden geannuleerd en zal
de TA standby functie weer ingeschakeld worden.
Uitschakelen van de TA standbyfunctie
Druk op de [TA] toets wanneer “TP” en “TA” op
het display oplichten. “TA” zal doven en de TA
standbyfunctie wordt uitgeschakeld.
Wanneer “TP” niet brandt, zal het drukken op de
[TA] toets een TP station op doen zoeken.
Instellen van de automatische afstem-
functie voor TP zenders
Wanneer u op de [TA] toets drukt als “TP” niet
op het display oplicht, zal “TA” oplichten en het
toestel automatisch op TP zenders afstemmen.
Opmerking:
Het automatische zoeken blijft doorgaan indien er
geen TP zender wordt gevonden. Druk in dat ge-
val op de [TA] toets om het automatische zoeken
(afstemmen) te stoppen en de “TA” indicatie in
het display te laten doven.

Functie voor automatisch vastleg-

gen van TP zenders

U kunt maximaal 6 TP stations automatisch in
het geheugen opslaan. Als er minder dan 6 TP
stations gevonden worden, zullen er voorkeuze
stations die al in het geheugen opgeslagen zijn
niet overschreven worden.
Houd de [PS/AS] toets tenminste 2 seconden
ingedrukt terwijl “TA” oplicht in het display. Al-
leen de TP stations met goede ontvangst wor-
den nu in het geheugen opgeslagen.
Zelfs al heeft u FM1 of FM2 geselecteerd, de au-
tomatisch opgezochte TP stations zullen toch al-
leen maar in de FM3 band worden opgeslagen.

Programmatype (PTY)

Deze functie maakt het mogelijk om uitsluitend
te luisteren naar zenders die een programma
van een bepaald programmatype uitzenden
vanaf het moment dat het programma begint,
zelfs wanneer het toestel op een andere functie
dan de radio is ingesteld.
In bepaalde landen wordt PTY nog niet gebruikt.
Tijdens de TA standbyfunctie hebben TP zenders
de prioriteit over zenders met andere programma-
typen.
Instellen van de PTY standby functie
PTY” licht op wanneer u op de [PTY] toets
drukt en de PTY standby functie is ingescha-
keld. Wanneer de geselecteerde PTY uitzending
begint zal de naam van het programmatype in
het display verschijnen.
Uitschakelen van de PTY stand-by functie
Wanneer u de [PTY] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt houdt zal “PTY” weer doven in het
display en de PTY standby functie weer uitge-
schakeld worden.
Annuleren van een PTY uitzending die een
andere functie onderbreekt
Druk op de [PTY] toets gedurende de PTY uit-
zending en de PTY functie zal worden geannu-
leerd en het toestel zal terugkeren naar de PTY
stand-by functie.

PTY kiezen

1. Wanneer u op de [PTY] toets drukt gaat het
toestel in de PTY selectie functie.
2. Druk op een van de [DIRECT] toetsen of
draai de [ROTARY] knop de ene of de an-
dere kant op en selecteer het gewenste PTY
programmatype.
Hieronder staan de fabrieksinstellingen voor
de [DIRECT] toetsen.