Parandalimi i rrëzimit - Sigurimi i televizorit në mur

Kujdes: Tërheqja, shtyrja ose ngjitja mbi televizor mund të bëjë që televizori të rrëzohet. Në veçanti, sigurohuni që fëmijët të mos varen ose ta destabilizojnë televizorin. Nëse ndodh kjo, televizori mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të rënda ose vdekje. Ndiqni të gjitha masat e sigurisë që paraqiten në Broshurën e Sigurisë që vjen me televizorin. Për të rritur stabilitetin dhe sigurinë, mund të blini dhe të instaloni pajisjen kundër rënies, siç përshkruhet më poshtë.

Për të shmangur rrëzimin e televizorit

1.Vendosni vidat në kapëse dhe shtrëngojini fort në mur. Sigurohuni që vidat të jenë instaluar fort në mur. Mund të keni nevojë për materiale shtesë, si mbajtëse, në varësi të llojit të murit.

Meqenëse kapëset, vidat dhe kabllot e nevojshme nuk përfshihen, duhet t'i blini veçmas.

2.Hiqni vidat nga pjesa e pasme në qendër të televizorit, vendosini në kllapa dhe shtrëngojini mbi televizor.

Vidat mund të mos jepen me këtë produkt. Në rast të tillë duhet t'i blini veçmas sipas specifikimeve të mëposhtme.

Specifikimet e vidave

•• Për 32 ~ 75 inç: M8

3.Lidhni kllapat e vendosura në televizor dhe kllapat e fiksuara në mur me një

kabllo të fortë dhe më pas lidheni kabllon fort.

SHËNIM

−− Instaloni televizorin pranë murit në mënyrë që të mos bjerë mbrapsht.

−− Një mënyrë e sigurt është lidhja e kabllos në mënyrë të atillë që kllapat e fiksuara në mur të jenë në një nivel apo më poshtë se kllapat e fiksuara në televizor.

−− Zgjidheni kabllon para se të lëvizni televizorin.

4.Verifikoni që të gjitha lidhjet janë siguruar siç duhet. Kontrolloni herë pas here

lidhjet për shenja problemesh ose dëmtimesh. Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me sigurinë e lidhjeve, kontaktoni një instalues profesionist.

Muri

Shqip - 22

[UE6400-XH]BN68-04778D-05L16.indb 22

 

 

2013-11-14 ￿￿ 2:59:44