40
Nederlands
VERHELPEN VAN STORINGEN

Probleem Mogelijke Oorzaak Oplossing

Geen geluid Geluidssterkte is niet ingesteld. Stel de geluidsterkte in.
De hoofdtelefoon is aangesloten. Haal de stekker van de
hoofdtelefoon uit het apparaat.
Het netsnoer is niet goed Sluit het netsnoer goed aan.
aangesloten.
De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.
De batterijen zijn verkeerd Plaats de batterijen op de
geplaatst. juiste manier.
De radio schakelt vanzelf uit De timer voor het inslapen is Zet de radio opnieuw aan.
ingeschakeld.
De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen of
gebruikt de netvoeding.
Slechte radio-ontvangst Zwak radiosignaal. Draai de antenne voor een zo
goed mogelijke ontvangst.
Storingen veroorzaakt door Houd de radio uit de buurt van
elektrische apparatuur zoals tv’s, elektrische apparatuur.
computers, motoren enzovoort.
De wekker werkt niet De wektijd is niet ingesteld/ Stel de wektijd in/schakel de
de wekker is niet ingeschakeld. wekker in.
De hoofdtelefoon is aangesloten. Haal de stekker van de
hoofdtelefoon uit het apparaat.
Het apparaat reageert op De blokkeerfunctie is Druk op LOCK.
geen enkele toets ingeschakeld.
Elektrostatische ontlading. Druk op RESET of haal de
stekker uit het stopcontact;
sluit enkele seconden later
opnieuw aan.
Foute werking, De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen, stel het
tijdsinstellingen en apparaat opnieuw in.
geprogrammeerde zenders
zijn verloren gegaan

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval het toestel zelf te
repareren, anders vervalt de garantie.
Maak het apparaat niet open want dan
loopt u het risico een elektrische schok
te krijgen.
Als er een storing optreedt, controleer dan
eerst de in de onderstaande lijst aangegeven
punten voordat u het toestel ter reparatie
geeft.
Als u het probleem niet met behulp van deze
aanwijzingen kunt oplossen, neem dan contact
op met uw leverancier of service-organisatie.
AE2380/00.1n ndl 28.10.1999 13:49 Uhr Seite 40