INFORMACJE OGÓLNE
85
Polski
• FM: Nale¿y ca¬kowicie wyciågnåæ antenê teleskopowå. Dla
poprawy odbioru przechyliæ i obróciæ antenê. Je¿eli sygna¬
radiowy jest zbyt silny (w otoczeniu nadajnika), nale¿y
skróciæ antenê.
• MW/LW: Odbiornik posiada wbudowanå antenê fal MW/LW,
antena teleskopowa FM jest niepotrzebna. W celu
poprawy warunków odbioru nale¿y obracaæ ca¬ym
zestawem.
• Do gniazdka pmo¿emy pod¬åczyæ s¬uchawki.
yG¬oœniki ulegnå wy¬åczeniu.
Nie wolno nara¿aæ odbiornika ani baterii na wilgoæ, deszcz,
piasek ani na dzia¬anie silnych Ÿróde¬ ciep¬a (urzådzeñ grzewczych
lub bezpoœrednich promieni s¬onecznych).
Obudowê mo¿emy czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå, lekko
zwil¿onå w wodzie. Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych œrodków
czyszczåcych – mogå uszkodziæ odbiornik.
BAND
5+
PRESET
12345

Konserwacja

LOCK
VOLUME
ON•OFF
POWER
BAND
FM•MW•LW
5+
PRESET
TUNING
TIME ADJUST
TIME SET
ALARM SET
12345
SLEEP
DISPLAY
FREQUENCY
TIME
ALARM

Pod¬åczenie s¬uchawek

Anteny

AE2380/00.1n pol 28.10.1999 13:51 Uhr Seite 85