83
Polski
Tabliczka znamionowa znajduje siê na dole obudowy.
1Sprawdziæ czy poziom napiêcia na tabliczce znamionowej
odpowiada napiêciu w lokalnej sieci. W innym przypadku nale¿y
zasiêgnåæ porady sprzedawcy lub serwisu.
2Pod¬åczyæ kabel zasilania AC do gniazdka MAINS V~ oraz do
gniazdka œciennego. Zasilanie urzådzenia jest w¬åczone.
W¬åczenie zasilania sieciowego wywo¬a od¬åczenie zasilania
z baterii. Po odŒczeniu zestawu z sieci:
• Je¿eli w odbiorniku znajdujå siê baterie:
yOdbiornik przejdzie na zasilanie bateryjne.
lub
• Je¿eli w odbiorniku nie ma baterii:
yzacznie migaæ i wyœwietlony zostanie aktualny czas.
Po krótkiej chwili wszystkie ustawienia ulegnå skasowaniu.
W celu ca¬kowitego od¬åczenia zestawu od zasilania sieciowego
nale¿y wyjåæ kabel zasilania z gniazdka w œcianie.
• Otworzyæ kieszeñ bateryjnå i w¬o¿yæ 4 baterie typu R20,
UM1 lub D-cells (zalecane baterie alkaliczne).
Uwagi: – Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå zu¿yciu, lub je¿eli nie
bêdå u¿ytkowane przez d¬u¿szy czas.
– Nie wolno wk¬adaæ baterii nowych ze starymi ani
mieszaæ ró¿nych typów baterii.
Baterie zawierajå substancje chemiczne, dlatego powinny
byæ wyrzucane do odpowiednich kontenerów.
• WskaŸnik s¬abych baterii:
yzacznie migaæ.

Baterie (do nabycia odrêbnie)

Zasilanie sieciowe

ZASILANIE
AE2380/00.1n pol 28.10.1999 13:51 Uhr Seite 83