STRØMFORSYNING
55
Typepladen findes på bunden af apparatet.
1Kontrollér om lysnetspændingen, der er vist på typeskiltet,
svarer til den lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal
man rådføre sig med forhandleren eller servicecentret.
2Forbind lysnetledningen med MAINS V~ bøsningen og
stikkontakten. Hermed er der tændt for lysnetforsyningen.
Når apparatet tilsluttes lysnetforsyningen, afbrydes
batteriforsyningen. Når apparatet afbrydes fra lysnetforsyningen,
har det en af følgende virkninger:
• Hvis der er sat batterier i:
ySkifter apparatet til batteriforsyningen;
eller
• Hvis der ikke er sat batterier i:
yBlinker og det aktuelle tidspunkt vises på displayet.
Efter et øjeblik går alle indstillinger tabt.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke
strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til l
ysnettet, så længe netstikket sidder i stikkontakten.
• Åbn batterirummet på apparatet og isæt 4 batterier, type
R20, UM1 eller D-celler (alkaline-batterier er de bedste).
Bemærk: – Fjern batterierne, når de er opbrugte, eller hvis
apparatet ikke skal anvendes i længere tid.
– Gamle og nye batterier eller forskellige batterityper
må ikke anvendes i kombination.
Batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes
på forsvarlig vis.
• Tegn på svage batterier:
ybegynder at blinke.

Batterier (ekstra)

Lysnetforsyning

Dansk
Dette apparat overholder det gældende EC-direktiv vedrørende radiostøj.
AE2380/00.1n dan 28.10.1999 13:45 Uhr Seite 55