ZEGAR/RADIO
86
Polski
1Nacisnåæ TIME SET.
yCyfry zegara 0.00 zacznå migaæ.
2Nacisnåæ TIME ADJUST 3lub 4dla ustawienia aktualnego
czasu.
3Dla potwierdzenia ustawieñ wystarczy ponownie nacisnåæ
TIME SET lub przez 5 sekund nie dotykaæ ¿adnego klawisza.
yWyœwietlony zostanie aktualny czas.
1Nacisnåæ POWER ON·OFF dla w¬åczenia radia.
2Nacisnåæ kilkakrotnie BAND dla wybrania pasma radiowego.
yWyœwietlacz wska¿e FM, MW lub LW.
3Wcisnåæ TUNING 3lub 4na ponad 1 sekundê.
yOdbiornik dostroi siê do stacji z wystarczajåco silnym
sygna¬em radiowym, pojawi siê czêstotliwoœæ stacji,
us¬yszymy te¿ sygna¬ dŸwiêkowy.
4Powtórzyæ przeszukivanie (punkt 3), a¿ znajdziemy szukanå
stacjê.
Dla dostrojenia do stacji radiowej o s¬abym sygnale nale¿y
krótko naciskaæ TUNING 3lub 4, do osiågniêcia optymalnego
odbioru.
Nacisnåæ POWER ON·OFF dla wy¬åczenia odbiornika.
yPojawi siê aktualny czas (je¿eli zegar jest ustawiony).
Dobraæ si¬ê g¬osu pokrêt¬em VOLUME.
• Przesunåæ klawisz NEWS··MUSIC dla wybrania w¬aœciwego
brzmienia dŸwiêku.
LOCK
VOLUME
POWER
F
5
PRE
S
123
SLEEP
DISPLAY
FREQUENCY
TIME
ALARM

Regulacja si¬y i barwy g¬osu

FMMWLW
5+
RE
SET
TUNING
TIME ADJUST
T
23
45
DI
SPLAY
BAND
LOCK
VOLUME
ONOFF
POWER
BAND
FMMWLW
5+
PRESET
TUNING
TIME ADJUST
TIME SET
ALARM SET
12345
SLEEP
DISPLAY
FREQUENCY
TIME
ALARM

Dostrojenie do stacji radiowych

TUNING
TIME ADJUST
TIME SET
ALA
R
5
DISPLAY
FREQUENCY
TIME
ALARM

Regulacja zegara

AE2380/00.1n pol 28.10.1999 13:51 Uhr Seite 86