پچ / ) ( شلاف همكد

شلاف تلاح رگناشن Ê

تاحیضوت

شلاف تلاح

دامن

ناکم رد یرادربسکع لدم نیا زا .دنک یمن لمع شلاف

 

 

عونمم شلاف اب یرادربسکع هک دینک هدافتسا ییاه

شوماخ

 

یم سکع مک رون رد یا هژوس زا هک یماگنه .تسا

 

یور ) \( نیبرود شزرل رادشه رگناشن ،دیریگ

 

 

.دوش یم رهاظ LCD رگشیامن

 

 

،دوش صخشم سکع رد مشچ یزمرقهک یتروص رد

یزمرق شهاک شلاف

 

حیحصت ار مشچ یزمرق کیتاموتا تروصب تلاح نیا

 

مشچ

 

.دنک یم

 

 

 

 

 

 

اب شلاف ،نزاوتم و بسانم یهدرون هب یبایتسد یارب

 

 

رون هک یطیارش رد .دنک یم لمع رتاش نییاپ تعرس

هتسهآینامزمه

 

یور ) \( نیبرود شزرل رادشه رگناشن ،دشاب مک

 

.دوش یم رهاظ LCD رگشیامن

 

 

تدش .دنک یم لمع شلاف ،دوجوم رون هب هجوت نودب

 

 

طیحم طیارش اب نآ قباطت یارب کیتاموتا تروصب شلاف

حلاصا شلاف

 

.دوش یم میظنت

 

 

نیبرود شلاف ،دشاب هریت هنحص تشپ ای هژوس رگا

 

 

مشچ یزمرق تکفا و دوش یم لاعف کیتاموتا تروصب

شهاک و کیتاموتا

 

فرطرب مشچ یزمرق حیحصت درکلمع کمک اب ار

مشچ یزمرق

 

.دنک یم

 

 

نیبرود شلاف ،دشاب هریت هنحص تشپ ای هژوس رگا

کیتاموتا

 

.دوش یم لاعف کیتاموتا تروصب

 

 

 

 

 

 

یم هدز شلاف نیلوا ،دیهد راشف ار رتاش همکد ،شلاف باختنا زا دعب امش رگاا å.دنک یسراو ار )شلاف قرب نازیم و شلاف هنماد( یرداربملیف تیعضو ات دوش

.دنک یم مک ار یرتاب رمع ،شلاف زا بترم هدافتسا å رگا .تسا هیناث 4 زا رتمک لاومعم شلاف ژراش نامز ،یلومعم درکراک طیارش رد å

.دوب دهاوخ رت ینلاوط ژراش نامز ،دشاب فیعض یرتاب ،]نتم[ ،]پآ زولك [ ،]هرظنم[ هنحص ياهتلاح رد ،DIS تلاح رد شلاف تيلباق å

.دتفا يمن راك هب مليف پيلك تلاح و ]شتآ هنحص[ ،]مد هديپس[ ،]باتفآ بورغ[

.دیریگب شلاف درب هدودحمرد ار اه سکع å سکع تیفیک ،دشاب هدنشخرد ای کیدزن دح زا شیب هژوس هک یتروص رد å

.دشابن بوخ تسا نکممیا هطقن دوش ثعاب تسا نکمم شلاف زا هدافتسا اب مک رون رد سکع نتفرگ å

.ددرگ رهاظ هدش هتفرگ سکع رد دیفس� رما نیا .تساوه رد دوجوم کاخ و درگ زا شلاف رون ساکعنا رثا رد دیفس هطقن

.تسین نیبرود ینف صقن هدنهدناشن

034