لوادتم تلااوس

عورش یور رب کیلک اب( ،منک یم زاب ار Device Manager نم هک یماگنه

6 دروم

.دینک یسررب ار ریز دراوم USB لباک لاصتا رد لاکشا تروص رد

متسیس )یرادهگن و ارجا( لرتنک لناپ  )تامیظنت( 

 

هدافتسا دروم هدش هئارا USB لباک هکنیا ای و تسا هدشن لصو USB لباک

1 دروم

هتخانش یاه هاگتسد لخدم ,)Device Manager(  )رازفا تخس(

 

تملاع ای و گنر درز )?( لاوئس تملاع کی اب اه هاگتسد ریاس ای هدشن

 

.تسا هتفرگن رارق

 

.دنراد دوجو اهنآ رانک رد )!( بجعت

 

.دینک لصتم ار هدش هئارا USB لباک



وهدرک تسار کیلک دراد بجعت تملاع ای و لاوئس تملاع هک یلخدم یور 

ودینک نشور هرابود و شوماخ ار هنایار .دینک باختنا ار Removeهنیزگ

.دینک لصو هرابود ار نیبرود

 

.دسانش یمن ار نیبرود هنایار

2

دروم�

 

 

یاه هاگتسد[ ریز رد نیبرود Device Manager رد تسا نکمم تاقوا یهاگ

 

 

 

 

.دوش یدنب هقبط ]هدشن هتخانش

 

 

تسا نکمم ،)هریغ وV3 ،نترون سوریو یتنآ( یتظافح یاه همانرب یخرب رد

7 دروم

نیبرود سپس و دینک لصو هرابود و عطق ار USB لباک ،دینک شوماخ ار نیبرود



 

.دسانشن یجراخ هظفاح کی ناونع هب ار نیبرود هنایار

 

.دینک نشور ار

 

 

.دینک لصو هنایار هب ار نیبرود و هدرک فقوتم ار یتظافح همانرب ،تلاح نیا رد



 

 

 

لمعلاروتسد هب یتظافح یاه همانرب تقوم نتخادنا راک را هوحنِ زا یهاگآ یارب

 

.دهد یم خر هدشن ینیب شیپ یاطخ لاقتنا نیح

3

دروم

.دینک هعجارم اهنآ

 

 

 

.دیهد لاقتنا هرابود ار اه لیاف .دینک نشور هرابود و شوماخ ار نیبرود



 

.دوش یم لصتم دراد رارق هنایار یولج رد هک USB تروپ هب نیبرود

8 دروم

.USB باه زا هدافتسا ماگنه

4

دروم

تسا نکمم ،دوش لصو هنایار یولج رد USB تروپ هب نیبرود هک ینامز



دراد رارق هنایار تشپ رد هک USB تروپ هب ار نیبرود .دسانشن ار نیبرود هنایار

 

لاصتا ماگنه رد تسا نکمم ،دنشابن راگزاس باه و هنایار هک یتروص رد



 

.دینک لصتم

 

،ناکما تروص رد .ددرگ داجیا لکشم USB باه قیرط زا هنایار هب نیبرود

 

 

 

 

.دوش لصتم هنایار هب امیقتسم نیبرود

 

 

 

 

؟دنتسه لصتم هنایار هب مه یرگید USB یاه لباک ایآ

5

دروم

 

 

،دنتسه لصتم هنایار هب نامزمه یرگید USB یاه لباک هک یماگنه



 

 

 

USB یاه لباک ،طیارش نیا رد .دنکن راک یتسردب نیبرود تسا نکمم

 

 

 

 

.دینک لصو هنایار هب ار نیبرود USB لباک اهنت و عطق ار رگید

 

 

094