تایصوصخ ییاسانش

لااب و ولج

POWER همکد

رتاش همکد

شلاف

/AF رگسح� راکدوخ رمیات پملا نفورکیم

وگدنلب

زنل رواك /زنل

008