ندرک گرزب ) ( همکد / ) º( کچوک ریواصت

اه لیاف فذح ای وجتسج Ê

.دیهد راشف ار یروتاینیم شیامن همکد ،دنمشوه موبلآ رد .1

یاهلیاف ،دیهد یم راشف ار یروتاینیم شیامن همکد هک راب ره .2

شیامن دنمشوه موبلآ هحفص رد ،یدنب هقبط نآ رد دوجوم

.دوش یم هداد

.دینک باختنا ار لیاف ،تسار/پچ/نییاپ/لااب یاه همکد نداد راشف اب .3

.دیهد راشف ار )n( همکد ،هدش باختنا لیاف فذح یارب .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

1

 

3

5

 

11

12

1

 

3

5

 

11

12

1

 

3

5

 

رتلیف

2010.01.01

 

 

 

 

 

 

رتلیف

2010.01.01

 

 

 

 

 

 

رتلیف

2010.01.01

 

 

]یروتاینیم ریوصت 20 شیامن هرجنپ[

 

 

]یروتاینیم ریوصت 9 شیامن هرجنپ[

 

 

]یروتاینیم ریوصت 3 شیامن هرجنپ[

هب هتسب ،یدنب هقبط کی باختنا ای دنمشوه موبلآ تیلباق یارجا تسا نکمم å افطل ،تسا یعیبط هلاسم نیا اما .دشکب لوط هیناث دنچ ،هدش هریخذ هداد نازیم

 

 

 

 

 

.دوش نایامن دنمشوه موبلآ هحفص ات دینک ربص یکدنا

 

 

 

 

 

 

دنمشوه موبلآ رتلیف Ê

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ونم همکد ،دنمشوه موبلآ رد .1

 

 

 

 

 

 

عون

 

 

 

 

 

امش ،رظن دروم یدنب هقبط باختنا .2

گنر

 

 

 

 

 

و ندرک یدنب هقبط هب رداق ار�

خیرات

 

 

 

 

زا هدافتسا اب اهلیاف یوجتسج�

هتفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دنک یم نییاپ/لااب همکد

 

 

 

 

 

 

11

12

1

 

3

5

 

 

تشگزاب

 

 

میظنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينبرود ميظنت يارب ينبرود ياه همكد زا هدافتسا اب

.دینک هدافتسا شخپ تلاح یاهدرکلمع میظنت یارب نیبرود یاه همکد زا دیناوت یم ،شخپ تلاح رد

ندرک گرزب ) ( همکد / ) º( کچوک ریواصت

دنمشوه موبلآ

ار ریوصت زا یتمسق ،دینک گرزب ار صاخ سکع کی ،دیهد شیامن مه اب ار سکع نیدنچ دوب دیهاوخ رداق

.دییامنهریخذهناگادجوباختناارریوصتزایتمسقریوصتییامنگرزبهنیزگزاهدافتساابایدینکفذح

تلاح یارجا یارب ،دش شخپ ،ریوصت هکنیا زا دعب نامز ره .1

.دیهد راشف ار یروتاینیم شیامن همکد ،دنمشوه موبلآ

ار تسار/پچ همكد ،رظن دروم ريوصت هب ندیسر یارب .2

.ديهد راشف

موز همکد ،یلومعم شیامن تلاح هب تشگزاب یارب .3

.دیهد راشف ار لاتیجید

 

 

 

 

همکد نداد راشف

 

 

 

 

º ) thumbnail (

 

 

 

 

همکد نداد راشف

11 12

1

3

5

) ( ییامنگرزب

رتلیف

 

2010.01.01

 

 

]یروتاینیم شیامن هرجنپ3- دنمشوه موبلآ[

]هدش تيلا ياه ريوصت[

061