هظفاح تراک ندرک دراو

.دینک دراو ،دینیب یم ریوصت رد هک هنوگنامه ار هظفاح تراک Ê

ار نیبرود ،هظفاح تراک ندرک دراو زا شیپ - .دینک شوماخ

تمس هب ار هظفاح تراک ییور بسچرب -هب ار تراک یاه نیپ و )اهزنل(نیبرود یولجرارق )LCD روتینام( نیبرود تشپ تمس.دیهد

نیبرود دراو سکعرب ار هظفاح تراک - رارق لحم هب تسا نکمم راک نیا .دینکن

.دنک دراو بیسآ هظفاح تراک نتفرگ

هیذغت عبنم هب لاصتا

.دینک نیبرود دراو ،هدمآ ریوصت رد هک هنوگنامه ار یرتاب Ê

رارق نیبرود رد ار یرتاب هکنیا زا دعب رگا - یسررب ًافطل ،دشن نشور نیبرود ،دیداد

)- / +( یرتاب یاه بطق تهج هک دینک.دشاب تسدهظفحم برد ندومن زاب یارب نداد راشف زا -هب تسا نکمم راک نیا .دینک زیهرپ یرتاب.دنک دراو بیسآ یرتاب هظفحم برد.دوش یم هداد شیامن LCD رگشیامن یور یرتاب تیعضو رگناشن 4 Ê

 

 

 

 

رگناشن

 

 

 

 

یرتاب

یرطاب

یرتاب تیفرظ

یرتاب تیفرظ

 

 

تسا مک

تسا مک

 

 

.تسا یلاخ

یرتاب

 

ار یرتاب افطل(

ار یرتاب افطل(

تیعضو

ژراش اددجم(

ژراش اددجم

ژراش اددجم

لاماک

هدرک

یرتاب

هدرک

هدرک

تسا هدش ژراش

هریخذ یرطاب زا ای

 

هریخذ یرطاب زا ای

هریخذ یرطاب زا ای

 

 

)دینک هدافتسا

 

 

)دینک هدافتسا

)دینک هدافتسا

 

 

 

 

 

،دینک یم هدافتسا تسا مرگ ای درس تدش هب هک یناکم رد یرطاب و نیبرود زا هک یتروص رد Ä هب تبسن ار یتوافتم تیعضو تسا نکمم LCD رگشیامن یور یرطاب تیعضو رگناشن

.دهد شیامن یرتاب یعقاو تیعضو

015