)موز( ییامنگرزب همکد

نکمم نیبرود رد لاتیجید ییامنگرزب زا هدافتسا اب هدش هتفرگ یاه سکع شزادرپ å.دهد ماجنا ار تایلمع ات دیهدب تصرف نیبرود هب .دشاب رت ینلاوط یمک تساطبض ادص ،دوش هداد راشف یرادربملیف ماگنه رد ییامنگرزب یاه همکد رگا å.دش دهاوخن.دیشاب سکع تیفیک تفا دهاش تسا نکمم لاتیجید موز زا هدافتسا تروص رد å

همکد ،لاتیجید ییامنگرزب زا هدافتسا اب رتشیب حوضو اب ییاه سکع نتفرگ یارب å ار T ییامنگرزب همکد و دیهد راشف همین ات لاکیتپا ییامنگرزب تیاهن رد ار رتاش

.دیهد راشف هرابود

،]هرهچ زا یرادربسکع[ ،]بش[ ،]ابيز ريوصت[( هنحص یاهتلاح یضعب رد لاتیجید موز å ،)]یزاب شتآ[ ،]نتم زا یرادربسکع[ ،]کیدزن یامن)پآزولک([ ،]ناکدوک زا یرادربسکع[ صیخشت[ ،]دنخبل زا یرادربسکع[ ،]دوخ زا یرادربسکع[،ملیف تلاح ،DIS یاهتلاح

.دوش یمن لاعف ]هرهچ صیخشت[ و ]ندز کلپبقارم نیبرود هب ندناسر بیسآ روطنیمه و ریواصت ندش رات زا یریگولج یارب åودینک شوماخ ار نیبرود ،تسا رات ریوصت رگا .دینکن سمل ار یسدع هک دیشاب.دیهد رییغت ار یسدع تیعقوم ات دینک نشور ار نآ اددجم.دوش نیبرود رد ینف صقن زورب ثعاب تسا نکمم اریز ،دیهدن راشف ار زنل åار یسدع کرحتم یاهتمسق هک دیشاب بقارم ،تسا نشور نیبرود هک یماگنه å.دوش سکع ندش مهبم و رات ثعاب دناوت یم راک نیا نوچ دینکن سمل.دینکن سمل ار یسدع ییامنگرزب همکد اب ندرکراک ماگنه رد هک دیشاب بقارم å

 

 

 

دیاو ییامنگرزب Ê

هب ییامنگرزب راک نیا .W ییامنگرزب همکد نداد راشف :

دیاو لاکیتپا ییامنگرزب

یم رظنب رترود هژوس هکنیا ینعی دهد یم ماجنا ار نوریب

 

 

تامیظنت W ییامنگرزب همکد ررکم نداد راشف .دسر

 

 

ینعم نیدب دهد یم رارق لقادح یور ار نیبرود ییامنگرزب

 

 

.دریگ یم رارق نیبرود زا یرایسب هلصاف رد هژوس هک

 

 

 

نداد راشف

 

نداد راشف

 

همکد

 

همکد

 

W ییامنگرزب

W ییامنگرزب

]دیاو ییامنگرزب[

]2X لاکیتپا ییامنگرزب[

 

]دیاو ییامنگرزب[

،تسا درکلمع لاح رد لاتیجید ییامنگرزب هک یماگنه :دیاو لاتیجید ییامنگرزب

یا هلحرم شهاک ثعاب W ییامنگرزب همکد نداد راشف

 

 

ییامنگرزب همکد ندرک اهر .دوش یم لاتیجید ییامنگرزب

 

لاتیجیدییامنگرزب

.دوش یم لاتیجید ییامنگرزب ندش فقوتم ثعاب W

 

 

شهاک ثعاب ادتبا W ییامنگرزب همکد نداد راشف

 

 

ار لاکیتپا ییامنگرزب سپس و هدش لاتیجید ییامنگرزب

 

لاکیتپاییامنگرزب

.دسر یم لقادح هب ییامنگرزب هکنیا ات دهد یم شهاک

 

 

 

نداد راشف

 

نداد راشف

 

همکد

 

همکد

 

W ییامنگرزب

W ییامنگرزب

]دیاو ییامنگرزب[

]TELE ییامنگرزب[

 

]3X لاتیجید ییامنگرزب[

030