تاجردنم

متسيس رادومن

007

هدامآ

هبعج تایوتحم

007

 

دوش یم هتخورف ازجم

007

 

تایصوصخ ییاسانش

008

 

لااب و ولج

008

 

بقع

009

 

نییاپ

010

 

هراك 5 همكد

010

 

راکدوخ رمیات پملا

011

 

نیبرود تیعضو رگناشن پملا

011

 

تلاح دامن

011

 

هیذغت عبنم هب لاصتا

012

 

هظفاح تراک ندرک دراو

015

 

هظفاح تراک زا هدافتسا یگنوگچ لمعلا روتسد

016

 

دینک یم هدافتسا نیبرود زا راب نیلوا یارب یتقو

018

 

LCD رگشیامن رگناشن

019

طبض

ونم زا هدافتسا هوحن

020

 

طبض تلاح زاغآ

021

 

تلااح باختنا

021

 

دنمشوه کیتاموتا تلاح زا هدافتسا یگنوگچ

021

 

همانرب تلاح زا هدافتسا یگنوگچ

023

 

DIS تلاح زا هدافتسا یگنوگچ

023

 

یساکع يامنهار تلاح زا هدافتسا

024

 

هنحص تلاح زا هدافتسا یگنوگچ

025

 

یرادرب ملیف تلاح زا هدافتسا یگنوگچ

026

 

003

طايتحا

زورب ثعاب تسا نکمم تیاعر مدع تروص رد هک تسا رطخرپ یتیعقوم رگنایب راطخا هملک.دوش طسوتم ای یحطس بیسآشتآ زورب ثعاب تسا نکمم هدید بیسآ ای هدش مرگ دح زا شیب ،یتشن یاراد یرتاب å.دوش بیسآ ای یزوس.دینک هدافتسا نیبرود بسانم یرتاب زا -.دینک یراددوخ شتآ رد یرتاب نتخادنا و نداد ترارح ،هاتوک لاصتا ندرک رارقرب زا -.دینکن نیبرود دراو فلاخم تهج رد ار یرتاب -

نیا ریغ رد .دینک جراخ ار یرتاب ،دیرادن ار نیبرود زا هدافتسا دصق ینلاوط تدم یارب هاگره å

.دناسرب بیسآ نیبرود تاعطق هب و هدش جراخ یرتاب تیلورتکلا عیام تسا نکمم تروص زا سپ .دینکن هدافتسا ،تسا رگید ئایشا ای تسد اب سامت رد هکیلاح رد شلاف زا å

.دوش یگتخوس ثعاب تسا نکمم .دینزن تسد نآ هب ،شلاف زا موادم هدافتسا

.دینکن اجباج ارنآ ،تسا نشور نیبرود و دینک یم هدافتسا AC رژراش زا هکیماگنه å سپس .دینک شوماخ ار نیبرود ،زیرپ زا قرب میس ندروآ رد زا شیپ هشیمه ،هدافتسا زا سپ طوبرم لاصتا یاه لباک و اه میس یمامت هک دیوش نئمطم ،نیبرود ندرک اجباج زا شیپ زورب ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا مدع .دنا هدش ادج نیبرود زا ،رگید یاه هاگتسد هب

.دوش یکیرتکلا کش ای یزوس شتآ زورب و اه لباک و اه میس هب بیسآ اب سامت زا ،نیبرود رد یلامتحا ینف صقن زورب و رات یاه سکع نتفرگ زا یریگولج یارب å

.دینک یراددوخ نآ ششوپ ای نیبرود زنل.دینک زیهرپ شلاف ای زنل ندرک دودسم زا یرادربسکع ماگنه رد å

.دیوش هجاوم ریز دراوم اب تسا نکمم نییاپ یاهامد رد نیبرود نیا زا هدافتسا ماگنه هب å رد نیبرود زا هدافتسا زا سپ بلغا و دنیآ یمن دوجو هب نیبرود ینف صقن تلع هب دراوم نیا

.دنوش یم فرطرب یلومعم یامد گنر زا توافتم یکدنا اه گنر و دشکب ازارد هب یکدنا LCD روتینام ندومن نشور -

.دننک هولج هژوس یعیبطیکدنا نامز تدم یارب یلبق ریوصت زا یا ههاو تسا نکمم ،تیعضو رییغت ماگنه هب -.ددنبب شقن هحفص رب

یاراد یاه تراک نداد رارق زا .دینک یراددوخ نیبرود رانک رد یرابتعا یاه تراک نداد رارق زا å

.دییامن یراددوخ نیبرود رانک رد یسیطانغم راون

لامتحا هب هنایار ،دوش لصتم هنایار USB تروپ هب ینیپ 20 هدننک لصتم هک یتروصرد å هنایار USB تروپ هب ار ینیپ 20 هدننک لصتم هاگچیه .دوش یم ینف صقن راچد دایز

.دینکن لصتم